Reakcia na nepravdivé a zavádzajúce vyjadrenia podpredsedu strany SMER - SD Dušana Čaploviča o garantovaní štúdia na FP PEVŠ v Bratislave

29.02.2012

     Tvrdenie podpredsedu SMER-SD, Dušana Čaploviča (10. 02. 2012; www.aktuality.sk; SITA) - Akreditačná komisia (AK) schválila právo uskutočňovať doktorandské štúdium v študijnom odbore občianske právo Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (FP PEVŠ) v Bratislave, kde je ako spolugarantka študijného odboru uvedená ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Akreditačná komisia tiež schválila žiadosť uvedenej fakulty, aby minister školstva Eugen Jurzyca priznal právo uskutočňovať habilitačné konanie a menovanie profesorov v tom istom vednom odbore, ktorého je opäť spolugarantkou ministerka spravodlivosti.
     "Toto všetko sa koná v zásadnom rozpore so zákonmi, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi normami, kde sa konštatuje, že podmienkou pre to, aby osoba mohla zastávať pozíciu spolugaranta vysokoškolského študijného programu, ako aj v habilitačnom a inauguračnom konaní je, aby táto osoba mala s príslušnou vysokou školou uzatvorený pracovný pomer na ustanovený pracovný čas, teda tzv. stopercentný úväzok."  
     Podľa pána Čaploviča v predloženej žiadosti FP PEVŠ je uvedené, potvrdené a súčasne doložené dokumentmi, že ministerka Lucia Žitňanská má takýto platný pracovný pomer, a to v čase, keď vykonáva ústavnú funkciu ministra, člena vlády Slovenskej republiky. "Je to porušenie článku 109, ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, v ktorom je uvedené, že výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný s pracovným pomerom, alebo s obdobným pracovným vzťahom."
     Túto skutočnosť potvrdzuje hodnotiaca správa vypracovaná pracovnou skupinou Akreditačnej komisie, kde je konštatované, že Žitňanská je zamestnaná na PEVŠ na ustanovený týždenný pracovný čas. Pri predkladaní správy bolo potvrdené, že súčasná ministerka spravodlivosti má skutočne stopercentný pracovný pomer na menovanej fakulte súkromnej vysokej školy. „Dôrazne upozorňujem, že ústavný činiteľ nemôže byť podľa zákona v závislom pracovnom pomere."
  
   Dušan Čaplovič vyzval ministra Eugena Jurzycu, aby vysvetlil svoje konanie a rozhodovanie pri nedodržiavaní zákona a Ústavy SR. Ministerku spravodlivosti, ktorá s týmto návrhom súhlasila, vyzval, aby vysvetlila, prečo konala v rozpore s ústavou. "Pripomínam, že obaja porušili svoj ústavný sľub dodržiavať a zachovávať ústavu pri výkone svojej funkcie. Je to postup doslovne škandalózny, veď takýmto prístupom členov vlády bola vedome porušená naša ústava. Osobitne od ministerky Žitňanskej, ktorá nás systematicky oslovuje a vyzýva presadzovať poriadok a spravodlivosť," dodal Čaplovič.

Skutočnosť
      
Podmienky na výkon funkcie garanta upravujú kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania (kritérium KSP-A6), ako aj v § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov. Kritérium KSP-A6 okrem iného uvádza, že „Garant študijného programu je zamestnaný na danej vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas.". Podľa čl. 109 ods. 2 Ústavy SR „výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný ... s pracovným pomerom ... okrem vedeckej, pedagogickej ... činnosti.". Teda, ak má člen vlády pracovný pomer, ktorého predmetom je vedecká a pedagogická činnosť, a to na ustanovený týždenný pracovný čas vo funkcii docenta alebo profesora, je možné, aby bol garantom.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku