Reakcia na medializované vyjadrenia OZ Pre zdravie našich detí

09.03.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru zavádzajúce vyjadrenia, ktoré v uplynulých dňoch poskytlo médiám Občianske združenie Pre zdravie našich detí (SITA, 5. 3. 2012). Udádza sa tam okrem iného: "Vykráda minister Jurzyca projekty? Ministerskí úradníci vykrádajú projekty žiadateľov. Je to nehorázne. Túto aktivitu ministra školstva Eugena Jurzycu chápem ako krutý žart alebo ako pochybnú predvolebnú kampaň. Minister si na ňu doslova ´požičal´ náš zámer a chce minúť obrovské peniaze. A pritom sme ministerstvo a zodpovedných mnohokrát žiadali o podporu na ten istý projekt. Nedostali sme ani cent."

Stanovisko ministerstva:
    
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odmieta obvinenia, že minister Eugen Jurzyca prevzal pasáže projektu občianskeho združenia. Minister na príprave projektu neparticipoval, zadal iba ciele, najmä rozpohybovanie detí. Projekt tvorila skupina odborníkov v spolupráci s predstaviteľmi Národného športového centra (NŠC), ktoré je priamoriadenou organizáciou ministerstva.
     Po vyjadreniach občianskeho združenia o „vykradnutí projektu" vydal minister pokyn, aby boli projekty OZ a NŠC porovnané a prípadná zhoda častí projektu buď potvrdená alebo vylúčená. Zároveň minister prijal 7. marca 2012 predstaviteľov občianskeho združenia, pričom ich počas stretnutia požiadal, aby podľa ich vyjadrení identické pasáže identifikovali a potvrdili tak svoje tvrdenia a obvinenia z „vykradnutia ich projektu".
     Predstavitelia občianskeho združenia však na stretnutí odpovedali, že projekt Národného športového centra nevideli, ani nečítali, a preto takéto pasáže identifikovať nevedeli. Prečo teda OZ obviňuje ministra z „vykrádania ich projektu"? Odôvodnili to tým, že minister na tlačovej konferencii používal pojmy, ktoré použilo OZ vo svojom projekte. Napríklad rozpohybovanie detí či zážitková telesná výchova. Uvedené pojmy však nie sú autorskými pojmami OZ, ale terminológiou, s ktorou sa v odbornej literatúre možno stretnúť už od 90-tych rokov.
     „Zážitková pedagogika alebo pedagogika zážitku  je jedným zo smerov pedagogiky, ktorý sa začal po zahraničných skúsenostiach rozvíjať aj u nás v 90. rokoch minulého storočia, najmä u českých autorov zameraných na psychológiu, všeobecnú pedagogiku, v prvej etape najmä na voľný čas a outdoorové aktivity" (Vážanský, 1994, Mareš - Krivohlavý, 1995).
     Postupne sa tento smer pedagogického prístupu začal objavovať aj v súvislosti s vyučovaním telesnej výchovy na školách (Mužík - Krejčí, 1997, Kol. autorov (2001), Macková 2004, Blahutková - Řehulka - Dvoráková, 2005). Tento prístup je charakterizovaný napr. vo vysokoškolskej učebnici kolektívu autorov Didaktika školskej telesnej výchovy, FTVŠ UK v Bratislave z roku 2001 takto: „Telesná výchova pre radosť = radosť z telesnej výchovy. Táto myšlienka vyjadruje požiadavku, aby telesná výchova ako vyučovací predmet pôsobila na telesný, funkčný a motorický rozvoj žiaka tak, že mu prinesie i veľa pozitívnych zážitkov a skúseností, umožní prežiť pocity radosti a šťastia, pocity úspechu a uspokojenia" (str. 36).
     Aj v príprave pedagógov telesnej výchovy sa začína akceptovať zážitkovosť vo výbere obsahu pohybových činností (psychomotorika). Absolventi vysokoškolského štúdia telesnej výchovy sa už snažia postupne prenášať tieto myšlienky do praxe. Tieto poznatky sa využívali v minulosti, avšak v menšom rozsahu, pri doškoľovaní učiteľov telesnej výchovy vo vtedy existujúcich formách ďalšieho vzdelávania učiteľov telesnej výchovy. Podobne ako aj v mnohých iných prípadoch aplikácie nových trendov v edukácii je veľmi ťažké definovať podielovosť a zásluhovosť jednotlivcov na ich uplatňovaní, tak je tomu aj v tomto prípade.

Doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. FTVŠ UK, Bratislava  

      Minister Eugen Jurzyca už v roku 2006 pracoval na projekte Victoria - reforme športu, pričom jedným zo záverov bolo zvýšenie dôrazu na hromadné rozpohybovanie detí. Participoval na ňom preukázateľne skôr, než vzniklo OZ Pre zdravie našich detí. O rozpohybovaní detí a zážitkovej telesnej výchove informoval tiež minister verejnosť ako o jednom z cieľov, ktoré si ministerstvo vytýčilo už po nástupe nového vedia po voľbách v roku 2010 na prvých tlačových konferenciách rezortu.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku