Reakcia na informácie uverejnené v týždenníku Trend o Agentúre pre štrukturálne fondy EÚ

21.03.2011

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU") je splnomocnená na implementáciu  operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vykonáva funkciu Riadiaceho orgánu pre uvedené operačné programy financované v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Popri plánovanom presune finančných prostriedkov z týchto operačných programov na výstavbu diaľnic sa do popredia záujmu novinárov  dostala aj otázka nadmernej byrokracie či administratívnej záťaže vedcov súvisiacej s čerpaním prostriedkov z eurofondov.
     S týmto názorom je možné súhlasiť. Zároveň je však potrebné poznamenať, že ASFEU nestanovuje pravidlá, podľa ktorých je možné prostriedky čerpať. Tie vychádzajú z príslušných nariadení EK, ktoré   okrem iného uvádzajú, že „pravidlá o oprávnenosti výdavkov sa stanovia na vnútroštátnej úrovni...". Na vnútroštátnej úrovni určujú pravidlá oprávnenosti výdavkov Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 (vydávaný Centrálnym koordinačným orgánom, ktorým je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) a Systém  finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 (vydávaný Ministerstvom financií SR), ktoré zároveň stanovujú aj pravidlá kontroly oprávnenosti výdavkov. V  zmysle  týchto pravidiel musia úradníci v ASFEU skontrolovať oprávnenosť, správnosť, reálnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa výdavkov. Čo všetko musia pracovníci skontrolovať v rámci uvedených bodov je možné nájsť v menovaných dokumentoch, ktoré sú verejne prístupné na internetových stránkach ministerstiev zodpovedných za eurofondy.
     Ale to samozrejme nestačí, pracovníci sú povinní preveriť aj hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov. V prípade dodávok tovarov, prác a služieb - aby bol výdavok oprávnený - musí byť výsledkom korektne vykonaného verejného obstarávania, ktoré v zmysle vnútroštátnych pravidiel musia skontrolovať znova pracovníci ASFEU (za roky 2008 - 2011 skontrolovali len za OP Výskum a vývoj zatiaľ 2 200 verejných obstarávaní). Všetko toto si nevymysleli úradníci z ASFEU, ale im to prikazujú  celoštátne dokumenty, ktorými sa riadia eurofondy na Slovensku. Možno by bolo vhodné, aby profesionálni konzultanti preverili nastavenie procesov kontroly eurofondov nielen na úrovni samotného operačného programu.
     Zároveň je však potrebné brať do úvahy jedinečnosť OP Výskum a vývoj z pohľadu uplatňovania partnerstva vo výskumných projektoch. V rámci niektorých projektov sú aj 3 a viac partnerov a pred podpisom zmluvy sú dokonca projekty, kde je viac ako 10 partnerov. Všetko toto má samozrejme vplyv aj na množstvo dokumentov, ktoré je potrebné predkladať na kontrolu.
     Špecifickosť OP sa prejavuje aj v tom, že výskumné projekty sa počas realizácie menia a vývoj laboratórnych prístrojov a zariadení ide dopredu rýchlym tempom. Nie je pravda, že vedci si nemôžu kúpiť modernejší prístroj, môžu, ale podľa pravidiel stanovených v zmluve (ktorej autorom tiež nie je ASFEU). Projekty sa pomerne flexibilne prispôsobujú meniacim sa okolnostiam, o čom svedčí aj fakt, že na 353 podpísaných zmlúv bolo vypracovaných už 861 dodatkov a mnohé z nich práve kvôli zmene technických parametrov prístrojov.
     V prípade personálnych výdavkov vnútroštátne pravidlá hovoria, že je okrem iného potrebné skontrolovať neprekrývanie sa výdavkov prostredníctvom pracovných výkazov. Podobne ako v prípade  7. rámcového programu, aj v prípade OP Výskum vývoj musia byť  hodiny odpracované na projekte podporené reálnou a spoľahlivou dokumentáciou a všetky nárokované hodiny musia byť overiteľné spoľahlivým spôsobom (Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions). Často sa v súvislosti so 7. rámcovým programom spomína jeho jednoduchosť oproti OP Výskum a vývoj, ale ktovie ako by to vyzeralo so 7. rámcovým programom, keby sa naň uplatňovali predpisy a zákony, ktoré platia na eurofondy v Slovenskej republike.
    Administratívna záťaž je teda nielen problémom vedcov, ale aj pracovníkov, ktorí musia dokumentáciu kontrolovať, následne musia výdavky obhájiť pred ďalšími kontrolnými orgánmi Riadiaceho orgánu, Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Európskym dvorom audítorov a kontrolou z príslušného DG Európskej komisie.
    Problémom v čerpaní prostriedkov  je aj to, že prijímateľom príspevkov z eurofondov  často chýbajú znalosti základných právnych predpisov SR, ktoré sú povinní pri realizácii projektov  v zmysle zmluvy dodržiavať. Má to za následok napríklad opakované verejné obstarávania a v horšom prípade aj neoprávnené výdavky. Pracovníci ASFEU sa snažia riešiť problémy jednotlivých prijímateľov a previesť ich úskaliami pravidiel nielen školeniami, ale aj individuálnymi konzultáciami často nad rámec svojich povinností.
     ASFEU pripravila návrhy na zjednodušenie nielen procesu predkladania a overovania dokumentov v žiadosti o platbu, ale aj v procese predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Avšak ASFEU ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (a teda najnižší stupeň implementácie operačného programu) nemá kompetencie na schválenie navrhovaných  zjednodušení a v praxi ich môže realizovať len v prípade, že budú schválené Riadiacim orgánom, následne Centrálnym koordinačným orgánom a Ministerstvom financií SR. Administratívnu záťaž vedcov a celkovo prijímateľov je z tohto pohľadu potrebné riešiť primárne na národnej úrovni so zapojením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálneho koordinačného orgánu a Ministerstva financií SR ako Certifikačného orgánu a Orgánu auditu.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku