Reakcia na informácie uverejnené v Hospodárskych novinách o platení za štúdium v cudzom jazyku na vysokých školách

30.09.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru informácie, ktoré boli publikované 30. septembra 2011 v denníku Hospodárske noviny v článku pod názvom Školy budú mať mäkšie pravidlá pri školnom. Redaktor v ňom informoval o navrhovanom školnom za štúdium na vysokých školách v cudzom jazyku, pričom v tejto súvislosti nepravdivo konštatoval: „Zaplatia aj druháci. Pravidlo o školnom je formulované retroaktívne - škola tak bude môcť vyberať školné aj od študentov vo vyšších ročníkoch"

     Pravdou však je, že zámerom novely zákona o vysokých školách je, aby sa povinnosť uhrádzať školné za štúdium na VŠ v cudzom jazyku vzťahovala až na študentov, ktorých štúdium sa začne v akademickom roku 2012/2013, t. j. v čase, keď by novela už mala byť účinná. Táto skutočnosť je uvedená aj v navrhovaných prechodných ustanoveniach, a to v poslednej vete navrhovaného § 113ae ods. 29: „Študenti, ktorých štúdium začalo skôr ako v akademickom roku 2012/2013 a ich študijné programy sú poskytované v inom ako v štátnom jazyku, sa na účely § 92 považujú za študujúcich v štátnom jazyku."
    
Redaktor oslovil v súvislosti s prípravou príspevku MŠVVaŠ SR 29. septembra 2011 s otázkou: „Novelizované znenie § 92 (5) pripúšťa retroaktivitu - ak v čase, keď študent začal študovať v cudzom jazyku, existoval na Slovensku rovnaký študijný program v štátnom jazyku, vysoká škola môže žiadať školné - teda aj študentov vyšších ročníkov, ktorí začali študovať program v cudzom jazyku bezplatne. Je toto nejako ošetrené?"
     MŠVVaŠ SR redaktora informovalo, že „nejde o retroaktivitu, nakoľko § 92 ods. 5 sa bude vzťahovať až na študentov, ktorým sa štúdium začne najskôr v akademickom roku 2012/2013, t. j. ich štúdium sa začne až v čase účinnosti novely. Študenti, ktorých štúdium sa začalo skôr, sa budú považovať za študentov študujúcich v štátnom jazyku." Toto vyjadrenie MŠVVaŠ SR nebolo v príspevku zohľadnené.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku