Prvýkrát zasadala Rada pre deti a mládež

09.02.2007

     Na prvom zasadnutí poradného orgánu ministra školstva v oblasti štátnej politiky detí a mládeže, ktoré sa konalo za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja 8. februára 2007, sa jeho členovia zaoberali návrhom nového Programu finančnej podpory práce s deťmi a mládežou v SR v podmienkach rezortu školstva, koncepciou pripravovaného zákona o mládeži a návrhom novej vyhlášky MŠ SR o Centrách voľného času.
    
Minister školstva SR Ján Mikolaj odovzdal menovacie dekréty členom poradného tímu, ktorí budú spolupracovať s rezortom školstva pri plnení úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2006 – 2010 v oblasti štátnej politiky detí a mládeže. Predsedníčkou Rady ministra školstva pre deti a mládež sa stala Jana Miháliková, vedúca úseku rozvoja v priamo riadenej organizácii MŠ SR pre voľný čas mládeže Iuventa.
     Poradný orgán prerokoval návrh nového Programu finančnej podpory práce s deťmi a mládežou v SR v podmienkach MŠ SR, ktorý má zjednodušiť predkladanie žiadostí o finančnú podporu na prácu s mládežou a zabezpečiť transparentnosť tohto procesu.
     Členovia poradného tímu sa zaoberali aj koncepciou zákona o mládeži, ktorý Slovensko doposiaľ nemalo. Legislatívny zámer nového zákona plánuje rezort školstva predložiť v máji na rokovanie porady ministerstva školstva. V auguste predloží návrh zákona na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR a následne na rokovanie vlády SR.
     Neaktuálnosť pôvodnej právnej normy o Centrách voľného času z roku 1995 si vyžiadala vypracovať novú vyhlášku Ministerstva školstva SR, ktorej návrh uzatváral program rokovania prvého zasadnutia Rady pre deti a mládež.

Bratislava 9. februára 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku