Projekty protidrogovej prevencie podporí rezort školstva sumou 32 000 eur

11.04.2017
     Aj v tomto roku podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozvojové projekty zamerané na oblasť protidrogovej prevencie. Na tento účel vyčlenilo 32 000 eur. Prioritnou oblasťou podpory sú projekty zamerané na predchádzanie užívaniu omamných a psychotropných látok, prevenciu závislostí od psychoaktívnych látok a na podporu zdravého životného štýlu.
     O finančný príspevok na rozvojové projekty sa môžu uchádzať centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá a reedukačné centrá, pričom žiadosti za nich predkladá okresný úrad v sídle kraja ako ich zriaďovateľ.
     Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, resp. špeciálne výchovné zariadenie odboru školstva na okresnom úrade v sídle kraja  do 10. mája 2017.
      Maximálna výška finančného príspevku je určená na sumu 5 000 eur pre projekty s celoslovenskou pôsobnosťou a 3 000 eur v prípade projektov s miestnou či regionálnou pôsobnosťou. Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií na realizácii rozvojového projektu je najmenej 5 % z celkových nákladov na rozvojový projekt.
     Podrobné informácie o výzve nájdete na stránke https://www.minedu.sk/vyzvy-na-podavanie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-zverejnene-v-roku-2017/.

Ilustračné foto:TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku