Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2017

 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017
 • Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo na rok 2017
 • Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017
 • Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017
 • Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017
 • Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“
 • Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 2017
 • Výzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017
 • Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2017“
 • Výzva „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017“
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku