Prezident podpísal tri zákony z dielne MŠ SR

13.05.2009

     Prezident SR Ivan Gašparovič definitívne svojím podpisom schválil tri zákony pripravené Ministerstvom školstva SR, ktoré prerokovala NR SR v treťom čítaní na aprílovej schôdzi.
     Vďaka zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa komplexne upravuje oblasť stredného odborného školstva. Okrem iného vytvára podmienky motivujúce zamestnávateľov k podpore škôl tohto zamerania a opätovne zavádza finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zo strany zamestnávateľa. Nový predpis je účinný od 1. septembra 2009 (s výnimkou častí účinných od 1. januára 2010).
     Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predstavuje ucelený systémový nástroj stimulácie výskumu a vývoja vykonávaného podnikmi. Stanovuje pravidlá a postupy pre poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj vykonávaný podnikateľmi zo všetkých odvetví národného hospodárstva Slovenskej republiky tak, aby podnikatelia boli prostredníctvom štátnych dotácií a daňových úľav motivovaní vo väčšej miere zakladať svoj rozvoj a podnikateľské zámery na výsledkoch výskumu a vývoja. Účinný bude od 1. augusta 2009 (resp. 1. januára 2010).
     Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spresňuje využitie finančných prostriedkov z ďalších zdrojov financovania štátnych, cirkevných a súkromných škôl, štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení. Rozširuje taktiež okruh zdrojov financovania predovšetkým stredných odborných škôl o príspevok zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov. Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 (jedna časť 1. januára 2010).

Bratislava 13. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku