Prehľad publikovaných právnych predpisov

08.01.2013
V Zbierke zákonov boli publikované nasledujúce právne predpisy, ktoré pripravovalo Ministersvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a týkajú sa činnosti vysokých škôl:
 • Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (účinný od 1. januára 2013)
   
 • Zákon č. 455/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadíka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z. (účinný od 1. januára 2013, niektoré ustanovenia majú posunutú účinnosť na septemer 2013)
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidenecie umeleckej činnosti (účinná od 1. januára 2013)
   
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (účinnosť od 15. januára 2013)
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami (účinná od 1. septembra 2013)

  Znenie právnych predpisov je uverejnené v Zbierke zákonov. Právne nezáväzný text nájdete aj na webovom sídle ministerstva, prípadne v systéme JASPI.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku