Poradný orgán ministra školstva prerokoval zásady novely zákona o vysokých školách

01.02.2007

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja zasadala 1. februára 2007 Rada pre školský systém, celoživotné vzdelávanie a vedu, ktorá sa zaoberala návrhom zásad novely zákona o vysokých školách.
    
Minister školstva SR Ján Mikolaj predstavil poradnému tímu, ktorého členmi sú predstavitelia vysokých škôl, akademickej obce, priemyslu, odborov, miest a obcí, priority novely zákona Poradný orgán odporučil ministrovi školstva pokračovať v predloženej štruktúre návrhu zásad novely zákona.
     Prioritou je predovšetkým zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania, vytváranie európskeho vzdelávacieho priestoru či diferenciácia vysokých škôl na univerzitné vysoké školy a ostatné vysoké školy, ktorá má podnietiť súťaživosť vysokých škôl. Navrhované zásady otvoria tiež priestor na prepojenie vysokoškolského vzdelávania so spoločenskou praxou, podporia viaczdrojové financovanie vysokých škôl a upravia kompetencie Ministerstva školstva SR, rektora, resp. dekana a správnej rady verejnej vysokej školy.
     Návrh zásad novely zákona o vysokých školách predloží minister školstva Ján Mikolaj 13. februára 2007 Slovenskej rektorskej konferencii, následne na medzirezortné pripomienkové konanie a na rokovanie vlády SR. Po schválení návrhu poslancami Národnej rady SR by novela zákona o vysokých školách mala začať platiť od nového školského roka 2007/2008.

Bratislava 1. februára 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku