Oznámenie o podaní návrhov na zmenu sústavy študijných odborov SR - zaradenie nových študijných odborov lesnícke technológie a ekosystémové služby lesov do sústavy

22.10.2013
V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňujú návrhy Technickej univerzity vo Zvolene na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len "sústava"). Návrhy sa týkajú zaradenia dvoch nových študijných odborov (ďalej len "ŠO") do sústavy, a to konkrétne ŠO lesnícke technológie a ŠO ekosystémové služby lesov.

Návrhy je možné nájsť tu:
- sprievodný list rektora TU ZV k navrhovaným opisom ŠO,
- návrh opisu ŠO lesnícke technológie,
- návrh opisu ŠO ekosystémové služby lesov,
- zdôvodnenie na zaradenie nového ŠO lesnícke technológie do sústavy,
- zdôvodnenie na zaradenie nového ŠO ekosystémové služby lesov do sústavy.

K podaným návrhom je možné zasielať pripomineky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 22. novembra 2013
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku