Oznámenie o doručenom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - pridanie nového ŠO dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

24.06.2016
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Trnavskej univerzity v Trnave na zmenu sústavy študijných odborov SR (ďalej len "sústava"). Navrhovanou zmenou je pridanie nového študijného odboru dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry do sústavy.

K uvedenému návrhu je možné zasielať pripomienky prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: odbor.vsv@minedu.sk, a to v termíne do 24. júla 2016.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku