Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru hutníctvo

26.10.2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o doručení návrhu Technickej univerzity v Košiciach na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá sa týka zmeny opisu študijného odboru hutníctvo.
 
Predmetný návrh je podložený nasledujúcimi argumentmi:
a) Hutníctvo je potrebné začleniť do širších vzťahov s príbuznými a súvisiacimi odvetviami priemyslu (nerastné suroviny, energie, materiály, anorganická chemická technológia).
b) Je potrebné systémovo definovať príbuzné študijné odbory a vzťahy medzi nimi a ŠO hutníctvo.
c) Špecifikom ŠO hutníctvo v SR jej eho historické úzke prepojenie so slovenským magnezitovým priemyslom, najmä s výrobou a aplikáciou žiaruvzdorných materiálov.
d) V rámci budovanej Národnej sústavy kvalifikácií sa vypracovali karty kvalitfikácie mnohých hutníckych profesií - tieto skúsenosti potrebujeme využiť na modernizáciu a skvalitnenie štúdia.

K uvedenému návrhu je možné zasielať pripomienky do 26. novembra 2016 elektronickou poštou na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku