Oznam o vykonaných zmenách v sústave študijných odborov SR

02.01.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že v mesiaci október 2014, s účinnosťou 1. 1. 2015, boli v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonané zmeny v sústave študijných odborov SR schválením navrhovaných zmien opisov študijných odborov:

- vodné hospodárstvo /opis ŠO, rozhodnutie/
- stavebníctvo /opis ŠO, rozhodnutie/
- aplikovaná mechanika /opis ŠO, rozhodnutie/
- inžinierske konštrukcie a dopravné stavby /opis ŠO, rozhodnutie/
- vodné stavby /opis ŠO, rozhodnutie/
- hydromeliorácie /opis ŠO, rozhodnutie/.

Predmetné zmeny boli zaznamenané a vykonané v sústave študijných odborov SR: http://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/.

 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku