Oznam o vykonanej zmene v sústave študijných odborov SR - opis študijného odboru ľudské zdroje a personálny manažment

17.05.2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje schválenie zmeny v sústave študijných odborov SR v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena sa týka opisu študijného odboru ľudské zdroje a personálny manažment, ktorý bol aktualizovaný na základe podaného návrhu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne po vyjadrení Akreditačnej komisie. Predmetný opis nadobudol účinnosť 12. 05. 2016.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku