Nové výzvy pre základné a stredné školy z OP Vzdelávanie

06.10.2008

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila 6. októbra 2008 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných/stredných škôl v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Základné a stredné školy v rámci celého Slovenska tak môžu získať až 740 miliónov Sk (24 563 499 EUR).
     Výzvy z Operačného programu Vzdelávanie predstavujú príležitosť pre získanie nenávratného finančného príspevku na tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov s využitím nových učebných materiálov. Ich cieľom je pripraviť žiakov pre vedomostnú spoločnosť, rovnako ako i na inováciu didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov. Základné školy môžu získať nenávratný finančný príspevok na jeden projekt od 2 miliónov Sk (66 387,84 EUR) do 5 miliónov Sk (165 969,59). Minimálna výška nenávratného finančného príspevku pre stredné školy je stanovená na 3 milióny Sk (99 581,76 EUR), maximálna výška môže dosiahnuť až 10 miliónov Sk (331 939,19). Potenciálni žiadatelia môžu posielať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok na adresu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálny fondy EÚ do 19. januára 2009.
     Podrobné informácie k vyhláseným výzvam sú zverejnené na internetovej stránke http://www.asfeu.sk/.

Bratislava 6. október 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku