Nová koncepcia skvalitní základné umelecké vzdelávanie

16.05.2007

     Základné umelecké školy ako jediné poskytujú systematické základné umelecké vzdelávanie, a preto ich chce Ministerstvo školstva SR zaradiť do sústavy základných a stredných škôl. Ich absolvovanie sa stáva rozhodujúcim predpokladom pre ďalšie štúdium na konzervatóriách a vysokých školách s podobným zameraním. Na svojom dnešnom zasadnutí vláda schválila koncepciu základného umeleckého vzdelávania, ktorej východiská budú zapracované do pripravovaného zákona o výchove a vzdelávaní.
    
V súčasnosti navštevuje základnú umeleckú školu asi pätina detí vo veku 5-15 rokov. Schválená koncepcie konštatuje, že je nevyhnutné zlepšiť zavádzanie informačných technológií a multimediálnej techniky do vyučovania. Výtvarné, hudobné, tanečné a literárno-dramatické odbory by tak v budúcnosti mali viac pracovať s počítačovými animáciami, prezentáciami, počítačovým komponovaním či digitálnymi nahrávkami umeleckých diel. Pre takmer 117 tisíc žiakov v 260 školách sa tak výrazne zlepšia podmienky, a tým skvalitní ich štúdium.
     Vzhľadom na znižujúcu sa odbornosť vyučovania v ZUŠ, ktorú zaznamenala Štátna školská inšpekcia, sa upravia ustanovenia príslušného zákona, ktoré sa týkajú kvalifikačného predpokladu vzdelania a osobitného kvalifikačného predpokladu učiteľov ZUŠ.
     MŠ SR sa v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR bude zaoberať aj prípravou medzirezortného programu, ktorý bude slúžiť talentovaným žiakom na pokrytie nákladov súvisiacich s materiálom potrebným pre štúdium.

Bratislava 16. mája 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku