Neschválenie návrhu zmeny v sústave študijných odoborov - kanonické právo

09.05.2012

Oznámením č. 2012-3415/18751:3-071 z 24. apríla 2012 nebol schválený návrh na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len „sústava“), ktorým bolo zaradenie nového študijného odboru kánonické právo do sústavy. 

Predmetný návrh bol zaslaný Akreditačnej komisii (ďalej len „AK“) v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vyjadrenie.

AK sa k návrhu vyjadrila uznesením 64.5.1, ktoré je súčasťou zápisu zo 64. zasadnutia AK. Spomínané vyjadrenie obsahuje nesúhlas s predloženým opisom študijného odboru kánonické právo a jeho zaradením do sústavy. Vyjadrenie sa opiera o stanovisko pracovnej skupiny AK pre oblasť výskumu 7 Právo a medzinárodné vzťahy, ktorá ako zdôvodnenie nesúhlasného stanoviska uvádza nasledujúce dôvody:

  1. Predkladaný návrh najmä v druhom stupni  predstavuje prípravu pre špecifickú profesiu, ktorá je výrazne odlišná od obvyklých právnických profesií s nárokom na uplatnenie aj v obvyklých právnických profesiách, na ktoré však nie je možné v zmysle predloženého opisu nového študijného odboru absolventa pripraviť.
  2. Profil absolventa 2. stupňa ráta s uplatnením aj v oblasti verejnej správy, notárstva, sudcovstva, advokácie a súkromného sektora, čo však nezodpovedá obsahovej náplni navrhovaného opisu pre 2. stupeň.
  3. Z opisu nového študijného odboru nie sú zrejmé podmienky prijatia na magisterské štúdium v odbore  kanonické právo.
  4. V treťom stupni sa zasa už predpokladá, že má študent dostatočné vedomosti z práva, avšak tie v druhom stupni štúdia nemohol získať vzhľadom na úzku orientáciu.

Vysokej škole, ktorá návrh predkladala, bolo zároveň odporučené nové predloženie predmetného návrhu po úprave opisu študijného odboru. K predloženému návrhu, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke MŠVVaŠ SR a bolo možné k nemu posielať pripomienky po dobu 30 dní od zverejnenia (do 6. 11. 2011) neboli doručené žiadne pripomienky.

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku