Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - výzbroj a technika ozbrojených síl

04.11.2010

Ministerstvo obrany SR na návrh Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši predložilo návrh na zmenu v sústave študijných odborov, ktorej predmetom je návrh na úpravu opisu študijného odboru výzbroj a technika ozbrojených síl.

Podľa § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministerstvo zverejňuje návrh tejto zmeny. Pripomienky k predloženému návrhu je možné zaslať do 3. decembra 2010 prostredníctvom elektronickej pošty (svs@minedu.sk). Ministerstvo si k návrhu vyžiada vyjadrenie Akreditačnej komisie.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku