Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - podskupina študijných odborov učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

06.03.2012

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na zmeny v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, týkajúce sa skupiny študijných odborov 1. výchova a vzdelávanie, podskupiny 1.1. učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy.

K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 07.04.2012.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku