Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - ochrana osôb a majetku

16.12.2010

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach doručila Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky návrh na zmenu v sústave študijných odborov, ktorej predmetom je návrh na úpravu opisu študijného odboru ochrana osôb a majetku.

Podľa § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministerstvo zverejňuje návrh tejto zmeny. Pripomienky k predloženému návrhu je možné zaslať do 15. januára 2011 prostredníctvom elektronickej pošty (svs@minedu.sk). Ministerstvo si následne k návrhu vyžiada vyjadrenie Akreditačnej komisie.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku