Návrh na úpravu opisu študijného odboru - divadelné umenie

11.06.2012

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zverejňujeme prepracovaný návrh Vysokej školy múzických umení v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zmenu opisu študijného odboru divadelné umenie.
K predmetnému návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 12.07.2012.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku