Moderná škola v praxi - Prezentácia schválených projektov v rámci OP Vzdelávanie

  • Dátum: 26.08.2009

Vo štvrtok 27. augusta 2009 sa uskutoční pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja podujatie s názvom Moderná škola v praxi – Prezentácia schválených projektov. Jeho organizátorom je Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie. Stretnutie je určené pre všetkých záujemcov o finančné príspevky zo štrukturálnych fondov, ako aj pre úspešných žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP). 

Hlavný program dňa otvorí manažment agentúry predstavením jej činnosť za roky 2008 až 2009. Nasledovať budú prezentácie šiestich úspešných projektov zo strany prijímateľov NFP. V rámci prezentácií predstavia práve realizované projekty zamerané na premenu tradičnej školy a priblížia činnosti a kreatívne riešenia školských aktivít. Plánovaná diskusia otvorí priestor na výmenu skúseností a tipov s ostatnými zástupcami škôl, ako aj s budúcimi žiadateľmi o NFP.  

Na podujatí sa zúčastnia i manažéri odborov informovania a publicity, projektového manažmentu a monitoringu, ako aj manažéri riadenia výdavkov. S nimi môžu záujemcovia konzultovať ďalšie možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, prípadne konkrétne podmienky nevyhnutné pre implementáciu projektu.

 

Miesto a čas stretnutia:

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, Bratislava, 12.00 hod.

 

Bratislava 26. august 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku