Ministerstvo školstva podporí prostredníctvom Enviroprojektu 41 žiadostí

03.07.2007

     Projekty 39 škôl a školských zariadení a 2 občianskych združení získajú finančnú podporu Ministerstva školstva SR v rámci programu Enviroprojekt 2007.  Ten slúži na financovanie environmentálnej výchovy a vzdelávania detí a žiakov. V tomto roku prevládali témy odpad, ochrana vodných tokov a lesných biotopov.
     Medzi úspešnými žiadateľmi majú výraznú prevahu základné školy a materské školy. Zo 41 podporených projektov im patrilo až 23. Spomedzi stredných škôl uspeli najviac stredné odborné učilištia.
     Jediný schválený projekt na celoslovenskej úrovni podporí MŠ SR sumou 177 000 korún. Podala ho banskoštiavnická Škola v prírode pod Sitnom a jeho cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o otázky životného prostredia, vrátane historického dedičstva, a ich zapojenie do jeho ochrany. Ostatné školy, školské zariadenia a občianske združenia získajú podporu na projekty s regionálnou pôsobnosťou vo výške od 31 000 Sk do 75 000 Sk. Doba riešenia projektov je 1. máj 2007 až 31. december 2007.
     MŠ SR v tomto roku na Enviroprojekt vyčlenilo 2,5 mil. Sk. Celkovo medzirezortná komisia hodnotila 232 návrhov.

Zoznam podporených projektov

Bratislava 3. júla 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku