Ministerka školstva Martina Lubyová na rokovaní Rady OECD

23.05.2019
     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová sa zúčastnila v týchto dňoch (22. – 23. mája 2019) ako členka tímu vlády SR vedeného predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na rokovaniach Rady OECD na úrovni ministrov. Toto zasadnutie je najvyšším riadiacim orgánom organizácie a poskytuje strategické orientácie pre ďalšie smerovanie jej činnosti.
     Témou zasadnutia bolo „Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy“. Pre rezorty školstva, vzdelávania a zručností zúčastnených krajín bola osobitne významná časť zasadnutia o posilňovaní postavenia ľudí v spoločnosti v digitálnom veku prostredníctvom súhry verejných politík v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a zručností.
     Ministerka Martina Lubyová viedla na zasadnutí skupinové diskusie ministrov, ktoré potvrdili význam budovania národných stratégií zručností založených na medzinárodnej praxi. OECD sa v tejto oblasti špecializuje od roku 2012 a za jej pomoci prijalo alebo modernizovalo svoju národnú legislatívu v uvedenej oblasti vyše desať členských krajín OECD.
     Ministri privítali revíziu Stratégie OECD pre zručnosti, ktorá okrem iného zvyšuje zameranie tejto špecializácie na schopnosť systémov vzdelávania a zručností zabezpečiť vyššiu dôstojnosť zamestnania a väčšie istoty ľudí na trhu práce ovplyvnenom narastajúcou mierou digitalizácie. Podrobnosti o revidovanej stratégii budú zverejnené online na http://www.oecd.org/skills/.
     Slovenská republika na takejto stratégii intenzívne spolupracuje s OECD pod vedením  ministerstva školstva a v úzkej spolupráci s ostatnými ministerstvami a špecializovanými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti školstva, celoživotného vzdelávania, odborného a podnikového vzdelávania, opatrení a programov pomoci na trhu práce a za účasti ďalších odborných asociácií. Vychádzajúc zo svojich národných skúseností sa Slovenská republika v OECD aktívne zasadzuje za silné mechanizmy podpory pre ľudí, ktorých práca je vystavená negatívnym účinkom digitalizácie a ďalších globálnych trendov. Pomocou národnej stratégie zručností, ktorá by sa v SR mala prijímať začiatkom roka 2020, sa posilní rozsah aj úroveň týchto mechanizmov v podmienkach SR. O vývoji v SR sa môžete viac dozvedieť na https://www.minedu.sk/v-bratislave-sa-diskutovalo-s-odbornikmi-z-oecd-o-strategii-zrucnosti/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku