V Bratislave sa diskutovalo s odborníkmi z OECD o stratégii zručností

12.04.2019
     V utorok 9. apríla 2019 vo Vedeckom parku UK v Bratislave otvorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová workshop OECD Národná stratégia zručností.
      Podujatie bolo venované diskusiám o možnostiach, ako zlepšiť výsledky Slovenska v oblasti zručností. Cieľom je budovať spoločné povedomia kľúčových domácich aktérov o výzvach, ktorým čelíme a budovať konsenzus pri pomenúvaní odporúčaní.          
     Vo svojom príhovore sa štátna tajomníčka okrem iného poďakovala expertom z OECD za možnosť tejto medzinárodnej spolupráce, keďže ide o pre Slovensko mimoriadne dôležitú otázku.
     Slovenská republika čelí viacerým megatrednom akými sú globalizácia, technologická revolúcia a demografický vývoj. Spomedzi krajín OECD vykazuje Slovensko najvyšší podiel pracovných miest ohrozených dopadmi priemyselnej revolúcie 4.0. Industry 4.0 s vysokou mierou pravdepodobnosti bude znamenať úplnú zmenu alebo dokonca zánik mnohých profesií v súvislosti s robotizáciou, automatizáciou a digitalizáciou.
     Tieto skutočnosti podčiarkujú dôležitosť rozvoja relevantných zručností a ich efektívneho využívania pre úspešné pôsobenie jednotlivca v spoločnosti ako aj pre úspech spoločnosti ako takej. 
     Výsledky workshopu poslúžia expertom OECD na formuláciu odporúčaní v štyroch prioritných oblastiach Národnej stratégie, ktorými sú posilňovanie zručností mladých, podpory väčšej participácie na vzdelávaní dospelých, znižovania nesúladu zručností a posilňovanie využívania zručností na pracovisku. Hlbšia diskusia expertov OECD s kľúčovými domácimi aktérmi o návrhoch odporúčaní sa uskutoční na ďalšom workshope v júni tohto roka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku