Minister školstva na rokovaní školského výboru NR SR

  • Dátum: 19.11.2009

     Členov výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport dnes informoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj o aktuálnom čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v rezorte školstva. Na svojom zasadnutí výbor schválil aj zákon o zmene názvu univerzity a zákon o celoživotnom vzdelávaní.
    
V decembri zmení Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach svoj názov na „Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach". Škola sa tak rozhodla urobiť v súvislosti s uskutočňovaním študijného programu farmácia, ukončením komplexnej akreditácie činností vysokej školy a blížiacim sa 60. výročím jej vzniku. Farmácia je samostatným odborom orientovaným na výchovu a výučbu odborníkov pre odbor farmácie a lekárenstva. Prevažne medicínsky odbor sa stal dôvodom, aby bol názov vysokej školy doplnený a zodpovedal tak rozsahu študijných programov, ktorých štúdium vysoká škola ponúka.
     Výbor prerokoval a schválil aj vládny návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový legislatívny predpis určuje  pravidlá a postupy na zabezpečovanie kvality poskytovaného ďalšieho vzdelávania prostredníctvom akreditácie vzdelávacieho programu. Možnosť udeliť absolventovi vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania osvedčenie budú mať školy, ktorým bude udelené oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Rozširuje sa tým možnosť udeliť osvedčenie o nadobudnutí kvalifikácie aj inou vzdelávacou cestou ako len prostredníctvom školského vzdelávania.

Bratislava 19. november 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku