Minister školstva hovoril v Salzburgu o prínose Slovenska pri budovaní Európskeho výskumného priestoru

31.08.2009

Spolupráca medzi výskumníkmi krajín EÚ či riešenie aktuálnych výziev spoločnosti ako jeden z cieľov výskumu a vývoja boli témami vystúpenia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja na stretnutí ministrov zodpovedných za výskum z krajín „Salzburskej skupiny“. Podujatie sa uskutočnilo za účasti Johannesa Hahna – spolkového ministra pre vedu a výskum Rakúskej republiky v dňoch 29. - 30. augusta 2009 v Salzburgu.

Ján Mikolaj v rámci spoločnej diskusie ministrov zdôraznil, že Slovensko podporuje aktivity vedúce k vytváraniu Európskeho výskumného priestoru (ERA) predovšetkým podporou ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. „Ľudské zdroje v tejto oblasti sú rozhodujúcim faktorom pre rozvoj vedeckých poznatkov, technologický pokrok, zlepšenie kvality života a prosperitu európskych občanov,“ povedal minister školstva SR. Prispieť k tomu majú aj verejné výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktoré vypisuje v rámci programu „Podpora ľudského potenciálu vo výskume a vývoji a popularizácia vedy“ či zvýšenie účasti slovenských subjektov v projektoch 7. Rámcového programu. Ján Mikolaj spomenul taktiež aktívnu účasť súkromného sektora na výskume a vývoji, predovšetkým investície malých a stredných podnikov, ktoré v SR umožňuje nový zákon o stimuloch pre výskum a vývoj.

Za prekážku pri vytváraní ERA považuje minister školstva nejednotný postup členských štátov EÚ pri uzatváraní dohôd o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci či ich rozdielne legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel, čím vznikajú problémy v rámci toku verejných zdrojov medzi týmito krajinami. Ocenil však, že absencia spoločných priorít výskumu a vývoja v EÚ sa v súčasnosti rieši prostredníctvom nového konceptu „spoločného programovania“.  Slovensko sa snaží zapájať do tohto procesu účasťou v novovytvorenej Skupine na vysokej úrovni pre spoločné programovanie. „Naša republika sa stala taktiež členom pilotnej spoločnej iniciatívy pre neurodegeneratívne choroby, ktorá je prvým výsledkom konceptu spoločného programovania,“ povedal na záver Ján Mikolaj.

 

Bratislava 31. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku