Legislatívny zámer nového školského zákona bol predmetom rokovania vlády SR

17.10.2007

     Vláda na dnešnom rokovaní schválila legislatívny zámer zákona o výchove a vzdelávaní. Jeho cieľom je, na rozdiel od súčasného stavu, systémovo upraviť výchovu a vzdelávanie žiakov v jednom právnom predpise, a to tak,  aby výsledky  boli kompatibilné s výchovno-vzdelávacím  systémami  krajín EÚ.
     
Legislatívny zámer zákona garantuje slobodnú ponuku vzdelávacích príležitostí a slobodnú voľbu pre žiaka. V praxi to bude znamenať zavedenie dvojúrovňového výchovno–vzdelávacieho programu – štátneho  a školského. Štátny vzdelávací program bude  povinný pre všetkých žiakov v každom type  škôl a  v  každom ročníku. Školský vzdelávací  program  si budú tvoriť  školy samy, pričom by mal vychádzať  zo  záujmov  žiakov, reagovať  na  miestne podmienky  a možnosti. Na jeho príprave sa budú podieľať aj rodičia, územná samospráva a  zamestnávatelia.
     Novinkou bude zaradenie predškolských zariadení do školského výchovno-vzdelávacieho systému. Výchova a vzdelávanie 5-ročných detí v poslednom roku pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky bude bezplatná. Ministerstvo školstva SR bude uhrádzať obciam mesačný príspevok na dieťa vo výške 7,5 % sumy životného minima (v súčasnosti ide o približne 380 korún). Štátne predškolské zariadenia poberajú dnes od rodičov príspevok, ktorý sa pohybuje v rozpätí 50 – 380 korún mesačne.
     Nová právna úprava počíta aj so znížením maximálneho počtu žiakov v triedach. V materských školách by sa počty mali upraviť nasledovne -  v triedach 3 až 4-ročných by malo byť najviac 21 detí, v triedach 4 až 5-ročných 23 detí, 5 až 6 ročných 25 a v  tzv. zmiešaných triedach – málotriedky 23 detí. V 1. ročníku základných škôl by horná hranica nemala presiahnuť počet 22 žiakov (toho času 29), v 2. – 4. ročníku 25 žiakov (v súčasnosti 34), na II. stupni ZŠ 28 (teraz 34) a na strednej škole 30 žiakov. Na bezplatnú predškolskú výchovu 5-ročných detí a zníženie počtu žiakov v triedach sú v budúcoročnom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.
     Zmenami prejde aj výučba cudzích jazykov. Prvý cudzí jazyk sa začne vyučovať v 3. ročníku, druhý cudzí jazyk sa bude zavádzať v 6. ročníku. Učebné osnovy budú stanovovať základný minimálny obsah a komunikačnú úroveň, ktorú má žiak dosiahnuť. Výkonové štandardy presne vymedzia stupeň náročnosti jednotlivých vzdelávacích aktivít a navrhnú efektívny hodnotiaci nástroj na ich meranie.
     Legislatívny zámer zákona definuje aj tzv. domáce vzdelávanie žiakov na I. stupni. Poskytnúť ho žiakovi bude môcť len osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady na pedagogického zamestnanca.
     Vytvorením kontrolných mechanizmov, do ktorých budú môcť vstupovať samotné školy, zriaďovatelia, školská samospráva, zamestnávatelia a štát, sa zvýši dôraz na kvalitu výchovy a vzdelávania.
     Pri príprave návrhu sa vychádzalo z Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov, známeho ako Milénium. Východiskami boli aj vládou schválené koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov, základného umeleckého vzdelávania, vyučovania cudzích jazykov, koncepcia v oblasti predškolskej výchovy či stratégia celoživotného vzdelávania. V legislatívnom zámere sú zapracované aj koncepcie špeciálnopedagogického poradenstva, pedagogicko-psychologického poradenstva a koncepcia rozvoja nadaných detí.

Bratislava 17. októbra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku