Informácia o schválení kritérií akreditácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov vysokoškolského vzdelávania

20.02.2018
V zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používa Akreditačná komisia (ďalej len „AK“) pri výkone svojej pôsobnosti kritériá, ktoré sama navrhuje, pričom AK môže navrhnúť aj osobitné kritériá pre akademicky orientované bakalárske študijné programy a osobitné kritériá pre profesijne orientované bakalárske študijné programy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) kritériá schvaľuje po tom, čo sa k ich návrhu vyjadria orgány reprezentácie vysokých škôl.
 
AK vypracovala návrh osobitných kritérií, ktorý schválila uznesením 102.9.2 na svojom 102. zasadnutí konanom 13. 9. 2017 v Bratislave. Predmetný materiál, po jeho doručení ministerstvu, bol zaslaný na vyjadrenie orgánom reprezentácie vysokých škôl. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR kritériá schválila dňa 13. 2. 2018, kedy zároveň kritériá nadobudli účinnosť.

Znenie kritérií je možné nájsť TU.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku