Informácia o podaní návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru ochrana a využívanie krajiny

02.07.2018

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov SR týkajúcu sa zmeny opisu študijného odboru ochrana a využívanie krajiny. Navrhovanou zmenou by malo byť pridanie študijného odboru geológia medzi príbuzné študijné odbory.

Pripomienky k návrhu je možné zasielať do 1. augusta 2018 elektronickou poštou na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku