Informácia o komplexnej akreditácii činností vysokých škôl k 1. septembru 2008

21.08.2008
   Na začiatku akademického roka 2008/2009 bude v komplexnej akreditácií činností vysokých škôl 14 vysokých škôl. Menovite Technická univerzita vo Zvolene (od 31. decembra 20007), Vysoká škola múzických umení v Bratislave (od 31. decembra 2007), Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (od 31. decembra 2007), Vysoká škola zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. (od 1. januára 2008), Trnavská univerzita v Trnave (od 1. februára 2008), Slovenská technická univerzita v Bratislave (od 29. februára 2008, Akadémia policajného zboru v Bratislave (od 29. februára 2008), Žilinská univerzita v Žiline (od 1. marca 2008), Prešovská univerzita v Prešove (od 1. apríla 2008), Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (od 1. apríla 2008), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (od 15. apríla 2008), Univerzita Komenského v Bratislave (od 1. mája 2008), Ekonomická univerzita v Bratislave (od 1. mája 2008) a Katolícka univerzita v Ružomberku (od 31. augusta 2008).

   Komplexná akreditácia činností vysokej školy je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia (www.akredkom.sk) komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy v nadväznosti na jej dlhodobý zámer, ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje, a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu všetkých študijných programov a o akreditáciu všetkých habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce práva.

   Komplexná akreditácia činností vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu komplexných akreditácií. Komplexná akreditácia činností vysokej školy sa začína dňom určeným pre jednotlivé vysoké školy na predloženie podkladov. Akreditačná komisia po posúdení a zhodnotení podkladov vypracuje hodnotiacu správu a vyjadrenie, ktoré do desiatich mesiacov od začiatku komplexnej akreditácie činností predloží Ministerstvu školstva SR. Ministerstvo do 60 dní od doručenia vyjadrenia Akreditačnej komisie rozhodne o priznaní, pozastavení, odňatí alebo nepriznaní práv uskutočňovať študijné programy a udeľovať absolventom týchto študijných programov zodpovedajúce akademické tituly a priznaní, pozastavení, odňatí alebo nepriznaní práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. Ministerstvo školstva SR poskytne vysokej škole hodnotiacu správu Akreditačnej komisie a výsledky svojho rozhodnutia týkajúce sa priznania práv, čím sa komplexná akreditácia vysokej školy skončí.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku