ICGEB

ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – Medzinárodné centrum genetického inžinierstva a biotechnológií
      ICGEB tvorí významný medzinárodný informačný vedecký uzol v oblasti genetického inžinierstva a biotechnológií , ktoré predstavuje najvýznamnejšiu časť vedeckej revolúcie súčasných dejín. Prostredníctvom členstva, sa vedecké inštitúcie Slovenskej republiky stávajú účastníkmi významných svetových vedeckých aktivít. Členstvo SR v tejto prestížnej organizácii umožňuje Slovensku využitie moderných metód, prístrojov, laboratórií molekulárnej biológie a biotechnológií, ako aj patentov.  ICGEB predstavuje medzinárodnú organizáciu zameranú na výskum a vzdelávanie v oblasti molekulárnej biológie a biotechnológie. Táto organizácia patrí tiež medzi popredné inštitúcie rozvíjajúce moderné metódy založené na využití výkonnej výpočtovej techniky.
Okrem Slovenska je do spolupráce s ICGEB zapojených ďalších 82 štátov.
Ciele ICGEB
Táto medzinárodná organizácia je reprezentovaná na území SR Národným centrom Neuroimunologického ústavu SAV a má mimoriadny prínos pre SR najmä v tom, že:
 • podporuje medzinárodnú spoluprácu pri rozvoji a využívaní genetického inžinierstva a biotechnológií,
 • posilňuje vedecké a technologické kapacity, napomáha aktivitám na regionálnych úrovniach,
 • rozvíja a podporuje aplikácie genetického inžinierstva a biotechnológií na riešenie problémov rozvoja,
 • slúži ako fórum výmeny informácií, skúseností a know-how medzi vedcami a technológmi členských krajín,
 • vystupuje ako centrum siete pobočiek výskumných a vývojových centier,
 • vzdeláva a organizuje vzdelávanie pre vedeckých a technologických pracovníkov,
 • podporuje vzájomné spolupôsobenie medzi vedeckou a technologickou komunitou členských štátov prostredníctvom vedeckých (výmenných) programov,
 • podporuje siete národných a medzinárodných inštitúcií pri organizovaní spoločných výskumných programov, vzdelávania, podieľania sa na výsledkoch, výmene materiálov a informácií,
 • identifikuje a podporuje siete vysoko kvalifikovaných výskumných stredísk,
 • vykonáva  program bio-informatiky na podporu konkrétneho výskumu,
 • udržuje úzke vzťahy s priemyslom,
 • bezplatne poskytuje špičkové postgraduálne (PhD) a postdoktorálne vzdelanie pre talentovaných uchádzačov z členských krajín. Zároveň hradí študentom po celú dobu štúdia ich životné náklady.
Link: http://www.icgeb.org/home.html
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku