Európska komisia schválila Operačný program Vzdelávanie

07.11.2007

     Európska komisia dnes schválila Slovenskej republike Operačný program Vzdelávanie, na základe ktorého budeme môcť čerpať do roku 2013 finančnú pomoc v hodnote viac ako 726,8 milióna eur. Riadiacim orgánom pre operačný program je Ministerstvo školstva SR. Strategickými oblasťami podpory sú reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj a technická pomoc.
     Finančné prostriedky z Operačného programu Vzdelávanie bude možné využiť na inováciu obsahu a metód, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce, ako aj prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám vedomostnej spoločnosti. Priestor dostanú projekty zaoberajúce sa novými formami vzdelávania (napr. dištančné vzdelávanie, e-learning), projekty ďalšieho vzdelávania lektorov, tútorov i zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania. Peniaze z programu bude možné využiť aj na zakladanie partnerstiev medzi školami, regiónmi, mestami, podnikateľskou sférou a tretím sektorom. Operačný program tiež pomôže zvyšovať vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom na marginalizované rómske komunity.
     Sprostredkovateľskými orgánmi programu sú Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré bude administrovať projekty súvisiace s podporou ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.
     Informácie o Operačnom programe Vzdelávanie je možné nájsť na http://www.minedu.sk/ v časti Štrukturálne fondy, ako aj na stránkach Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ http://www.asfeu.sk/.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku