ESS

ESS – ESS ERIC
Európska sociálna sonda (ESS) určená v plánoch ESFRI z rokov 2006, 2008 a
2010 ako výskumná infraštruktúra európskeho významu má profil medzinárodnej a svetovej triedy a prostredníctvom svojho záväzku zachováva vysokú kvalitu vedeckých činností. Poskytne voľný prístup k rozsiahlemu archívu časových radov údajov o spoločenských postojoch, ktoré sa zozbierali v rámci piatich dvojročných kôl prieskumu. Taktiež poskytne moderné metodické zdroje kvantitatívneho prieskumu. Voľný prístup k údajom a dokumentácii podporuje on-line balík analýzy údajov, pričom ESS poskytuje e-školenia pre mladých a skúsených vedcov v oblasti spoločenských vied.
Prostredníctvom týchto činností ESS plní svoj cieľ: skvalitňovať systematické meranie zmien v spoločenských postojoch a správaní sa v určitom čase, prispievať k zvýšeniu kvality porovnávacieho kvantitatívneho merania v Európe a za jej hranicami a sprostredkovať výsledky ESS jej používateľom – členom vedeckých, politických a verejných spoločenstiev a obcí.Status konzorcia ESS-ERIC nadobudol 09.07.2013 a bolo zriadené vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie z 22. novembra 2013 o zriadení ESS-ERIC č. 2013/700/EÚ.  Členské štáty EÚ spolu s Európskou komisou by mali uviesť do prevádzky alebo dokončiť ESS do roku 2015. Slovenská republika je pridruženým členom a zastúpená Spoločenskovedným ústavom SAV vykonávajúcim práce a činnosti v konzorciu ESS-ERIC.
 
ESFRI fórum (European Strategy Forum for Research Infrastructures - Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach), ako poradný orgán Európskej komisie zostavuje strategický infraštruktúrny orientačný plán Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI roadmap)  celoeurópskeho záujmu. Pritom priorizuje európske infraštruktúrne projekty prostredníctvom ktorých je dosahovaná konkurencieschopnosť vo svetovom výskumnom priestore. Slovenská republika na procese tvorby ESFRI roadmap  už participuje v príslušných infraštruktúrnych projektochprostredníctvom prípravy a budovania infraštruktúry výskumu a vývoja na národnej úrovni, akčným členstvom za účasti dvoch zástupcov SR v ESFRI fóre a členstvom v strategických pracovných skupinách v ESFRI roadmap. Účasť v infraštruktúrnych projektoch ESFRI roadmap, ktorých je celkom 48 „veľkých“ európskych výskumných infraštruktúrnych projektov v 6 odborne špecifických oblastiach, umožňuje za SR spoznať a využívať v pozícii člena, pozorovateľa alebo pridruženého člena špičkovú Európsku infraštruktúru partnerských výskumných centier a laboratórií v zahraničí, uplatňovať experimentálne metódy, presadzovať významné vedecké prístupy a využívať európsku a svetovú výskumno-vývojovú techniku.  
ESS (European Social Survey - Európska sociálna sonda) ako jeden z „veľkých“ výskumných infraštruktúrnych projektov v ESFRI roadmap je európska výskumná infraštruktúra so záberom na multilaterálny komparatívny sociálny prieskum, opakovaný od roku 2002 v dvojročnom cykle s účasťou viac ako 30 európskych krajín. ESS bol iniciovaný Európskou Komisiou a Európskym fondom pre vedu (European Science Foundation) s cieľom:
  • monitorovať a interpretovať postoje a hodnoty obyvateľov európskych krajín vo väzbe na meniace sa európske inštitúcie,
  • vlastným prístupom podporiť používanie pokročilých metód medzinárodného komparatívneho výskumu v Európe i vo svete.
Zvyšujúce sa potreby sebareflexie spoločnosti, vzrastajúce požiadavky priebežného posudzovania efektívnosti politík realizovaných na rôznych úrovniach sociálneho systému, silnejúci dopyt vlád vyspelých krajín po relevantných analytických podkladoch pre racionálne rozhodovanie, potreba sledovania efektov procesu integrácie európskych krajín patrili k stimulom, ktoré postupne vytvorili podmienky pre medzinárodne koordinovanú prípravu a realizáciu ESS. K významným strategickým cieľom projektov tohto druhu patrí aj úloha sprostredkovať získané empirické údaje čo najširšiemu okruhu záujemcov. V záujme naplnenia tohto cieľa sú zdrojové dáta ESS k dispozícii užívateľom prakticky bez obmedzení – okrem ich použitia pre komerčné účely. Podľa aktuálnych informácií  (k 19. 03. 2014) s údajmi ESS pracovalo celkom 68 204 užívateľov z viac ako 200 krajín sveta: http://www.europeansocialsurvey.org/docs/data_users/ESS_data_user_stats_mar_2014.pdf
Význam, ktorý Európska komisia a jej orgány pre vednú politiku pripisujú tomuto projektu, možno vidieť aj v tom, že ESS získalo cenu R. Descarta za rok 2005. Toto najvýznamnejšie ocenenie vedeckej práce v Európe udeľovala Európska komisia za „výnimočné prínosy vo vedeckom výskume“ a v roku 2005 bola táto cena po prvýkrát udelená riešiteľom z oblasti spoločenských vied. V roku 2012 Belgické kráľovstvo, Česká republika, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Litovská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Slovinská republika, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska požiadali Európsku Komisiu o zriadenie Európskeho sociálneho prieskumu ako Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (ESS-ERIC). Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska bolo vybrané za hostiteľský štát konzorcia ESS-ERIC. Nórske kráľovstvo a Švajčiarska konfederácia sa v súčasnosti nemôžu pripojiť do akéhokoľvek konzorcia z legislatívno-právnych dôvodov a preto vo fáze začiatočnej sa zúčastňujú ako pozorovatelia a Slovenská republika zatiaľ ako pridružený člen v konzorciu ESS-ERIC.
Projekt ESS bol vybraný členmi ESFRI fóra spolu so 4 ďalšími (SHARE, CLARIN, DARIAH, CESSDA) ako profilujúci program sociálnych vied pre transformáciu na projekt typu konzorcia ERIC (European Research Infrastructure Consortium – Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru). ESS ERIC bolo 22. 11. 2013 zriadené vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. 2013/700/EÚ z 22. novembra 2013 o zriadení Európskeho sociálneho prieskumu ako Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru. Tento krok pre ESS zakladá podmienky pre jeho ďalšiu dlhodobú perspektívu.
Konzorcium ESS-ERIC (European Social Survey – European Research Infrastructure Consortium – Európsky sociálny prieskum ako Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru – oblasť spoločenských a humanitných vied v ESFRI roadmap – oblasť spoločenských priorít vybraných okruhov spoločenských vied podľa RIS3) – je infraštruktúra pre výskum sociálnych oblastí koordinovaných Nórskym kráľovstvom. Konzorcium ESS-ERIC počnúc januárom 2014 intenzívne vykonáva svoju činnosť v oblastiach spoločenského a humanitného výskumu a vývoja v členských štátoch Európskej únie  asociovaných krajín v ESS-ERIC. V rámci krajín V4 participujú aj inštitúcie z Českej republiky, Poľskej republiky a Maďarska. Riešenia sú zamerané na predikcie vývojových trendov v sociálnej sieti, na ktorých sa v 7. kole (2014-2015) za SR zúčastňuje Spoločenskovedný ústav SAV.       
Kontaktná osoba za SR v ESS-ERIC:
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. –  vedúci oddelenia psychológie, Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Karpatská 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 625 5856; +421 55 625 5863; +421 55 625 1993
fax: +421 55 625 5856
e-mail: vyrost@saske.sk
Linky na ESS a informácie o výsledkoch realizácie projektu v SR:
Internetová stránka European Social Survey:
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.saske.sk/SVU/europska-socialna-sonda/co-je-ess

Informačná brožúrka o Európskej sociálnej sonde:
http://www.saske.sk/SVU/public/media/5827/ESS%20brozura%20WEB.pdf
Videodokument o ESS:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/Spektrum-vedy-2012-02-Zberatelia-chuti.aspx
Užívateľská príručka pre prácu s dátami ESS:

http://www.saske.sk/SVU/public/media/5827/ESS%20EduNet_prirucka_final.pdf
Záverečné správy za jednotlivé kolá ESS so slovenskou účasťou:
http://www.saske.sk/SVU/public/media/5827/Europska%20socialna%20sonda%20%28ESS%29%202%20kolo%20na%20Slovensku.pdf
http://www.saske.sk/SVU/public/media/5827/2008_Europska%20socialna%20sonda%203_1.pdf
http://www.saske.sk/SVU/public/media/5827/2010%20-%20Europska%20socialna%20sonda%20-%204%20kolo.pdf
http://www.saske.sk/SVU/public/media/5827/2012%20-%20KENTOS%20-%20Europska%20socialna%20sonda%205%20-%20www.pdf
http://www.saske.sk/SVU/public/media/5827/2013%20-%20Europska%20socialna%20sonda%206.pdf

http://www.europeansocialsurvey.org/

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku