ESRF (Centralsync)

ESRF – Európske zariadenie pre synchrotrónové žiarenie

ESRF od roku 2009 realizuje ambiciózny 10-ročný program modernizácie, ktorý pozostáva zo zostrojenia nových a modernizovaných trubíc svetelného žiarenia s vynikajúcim výkonom, čo poskytne nové vedecké možnosti, zásadného vylepšenia celého komplexu urýchľovačov, rozvoja produktívnych vedeckých a technologických partnerstiev s akademickými ústavmi a priemyselnými partnermi a rozšírenia pokusných priestorov tak, aby bola zabezpečená tepelná a vibračná stabilita, ktorú si vyžadujú nové trubice svetelného žiarenia
Európske zariadenie pre synchrotrónové žiarenie financuje a zdieľa 19 krajín a spája širokú škálu disciplín vrátane fyziky, chémie a materiálových vied, biológie, medicíny, životného prostredia a archeológie. S viac než 6 400 návštevami vedeckých používateľov každý rok a viac než 1 800 publikáciami sa ESRF považuje za svetovú jednotku v oblasti zdrojov synchrotrónového žiarenia. Členské štáty EÚ spolu s Európskou komisou by mali uviesť do prevádzky alebo dokončiť ESRF do roku 2015. Slovenská republika je členskou krajinou zastúpenou STU v Bratislave vykonávajúcou práce a činnosti, ako aj účasť na valnom zhromaždení členských štátov a pozorovateľov v ESRF.
 
ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) v Grenoble, Francúzsko je zdrojom vysoko briliantného synchrotrónového žiarenia, ktorého vybrané parametre (briliancia, energetický rozptyl, mód prevádzky) sú jedinečné a v súčasnosti v Európe nedosiahnuteľné na iných synchrotrónoch. Spolu s ESRF existujú vo svete len tri ďalšie zariadenia s podobnými parametrami (Nemecko, USA, Japonsko). Zariadenie je široko využívané vo výskume v oblastiach fyziky tuhých látok, materiálových vied, geofyzike, chémii, biológii, medicíne, štruktúrnej mikrobiológie, nanotechnológie ako aj v ďalších oblastiach výskumu a vývoja a stalo sa účinným a nenahraditeľným nástrojom vedy a techniky v Európe.
ESRF funguje na princípe akciovej spoločnosti, má riadnych a asociovaných členov. Forma členstva závisí od výšky členského podielu. Riadni členovia prispievajú vkladom vo výške min. 4%, asociovaní členovia min. 1%. Členom môže byť aj konzorcium viacerých krajín.
Konzorciom CENTRALSYNC združuje krajiny Česko, Maďarsko a Slovensko. Jednotlivé krajiny sú reprezentované vedeckými inštitúciami. V ČR je to Fyzikálny ústav AV ČR, v Maďarsku je to Maďarská akadémia vied. Za reprezentanta slovenskej vedeckej komunity bola 10. apríla 2008 na zasadnutí Komisie pre XFEL a veľké Európske experimentálne centrá navrhnutá Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Dohoda o vytvorení konzorcia CENTRALSYNC bola zástupcami jednotlivých krajín podpísaná 2. júna 2008. Asociované členstvo konzorcia CENTRALSYNC v ESRF bolo schválené Hlavným výborom ESRF dňa 17. júna 2008. Predseda Hlavného výboru ESRF, generálny riaditeľ ESRF a zástupcovia členských krajín konzorcia CENTRALSYNC slávnostne podpísali Prístupovú dohodu medzi ESRF a konzorciom CENTRALSYNC v Grenobli 14. júla 2008. Tým sa konzorcium CENTRALSYNC stáva asociovaným členom ESRF s účinnosťou od 1.7.2008.
Členstvo SR v ESRF prostredníctvom konzorcia CENTRALSYNC umožní širokej odbornej komunite Slovenska využívať špičkové experimentálne a technologické zariadenia na inštitucionalizovanej báze, prístup k novým technikám viazaným na unikátne vlastnosti synchrotrónového žiarenia, ako aj osobné kontakty s najlepšími odborníkmi v danej oblasti. Zároveň je umožnené slovenským firmám uchádzať sa o všetky tendre, ktoré ESRF vypisuje. Členstvo v ESRF je nevyhnutnou podmienkou realizácie pobytov doktorandov, ako aj celého doktorandského štúdia v ESRF. Prínos je predovšetkým v tom, že mladí výskumníci zo Slovenska sa oboznámia tak so špičkovou technikou ako aj so štýlom práce jedného z najpoprednejších pracovísk v oblasti materiálového výskum v Európe a vo svete.
Zastúpenie SR v orgánoch ESRF - CENTRALSYNC:
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. – člen Výkonného výboru CENTRALSYNC
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – zástupca konzorcia CENTRALSYNC v Poradnom finančnom výbore ESRF
Link na ESRF:  www.esrf.eu/AboutUs/Upgrade 


http://www.esrf.eu/


 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku