Environmentálna výchova a vzdelávanie


ENVIROPROJEKT 2019
Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania a zverejnenie výsledkov
 

Zverejnenie výsledkov

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2019 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených odbormi školstva príslušných okresných úradov v sídle krajov (ďalej len „OŠ“) spolu 169 projektov s požiadavkou 302 100 € na ich realizáciu, čo je mnohonásobne vyššia požiadavka ako je vyčlenený objem finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Z podaných projektov Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zasadnutí dňa 24. mája 2019 vybrala 30 projektovna pridelenie účelových finančných prostriedkov základným a stredným školám, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke (pozri Zoznam vybraných projektov).
Ďalšie projekty nemôžu byť v tomto roku podporené z dôvodu finančných podmienok (pridelený objem finančných prostriedkov na realizáciu projektov s environmentálnou problematikou je limitovaný – 50 000€).

Pozitívne možno hodnotiť zvyšujúci sa záujem základných a stredných škôl zapájať sa do projektov s environmentálnou tematikou, ako aj ich kvalitatívnu úroveň.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného OŠ a vyšším územným celkom prostredníctvom ministerstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný OŠ zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému OŠ. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.

Školy umožnia členom komisie zhodnotiť realizáciu projektov, príp. pošlú pozvánky na realizované aktivity členom komisie na adresu:
 
Odbor gymnázií a jazykových škôl
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

Zoznam vybraných žiadostíVýzva

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom

                  ENVIROPROJEKT 2019.
 
 
Finančné prostriedky budú pridelené na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom verejných, súkromných a cirkevných základných a stredných škôl v súlade s nižšie zverejnenou výzvou na rok 2019.
 
Žiadosť ofinancovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej alebo strednej školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. a v požadovanom rozsahu podľa výzvy.

Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) je 12. apríl 2019.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadostisekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 25. apríla 2019.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky