EMBC

Európska konferencia pre molekulárnu biológiu

Európska konferencia pre molekulárnu biológiu - European Molecular Biology Conference - (EMBC) je medzivládna organizácia, ktorá svoje aktivity sústredí na podporu medzinárodného výskumu v oblasti molekulárnej biológie a príbuzných vedných odboroch. História jej vzniku siaha do roku 1969, kedy 12 zakladateľských štátov po vzore CERN uzavrelo medzi sebou základnú dohodu o vytvorení EMBC.

V súčasnosti členské príspevky 27 krajín do EMBC podporujú a financujú aktivity tzv. Všeobecného programu, ktorý musí byť schválený všetkými členskými štátmi EMBC.

Všeobecný program EMBC v sebe okrem iného zahŕňa:
  • EMBO študijné programy,
  • EMBO programy kurzov a workshopov,
  • EMBO program mladých vedcov,
  • EMBO program vedných politík.

Vybrané členské EMBC štáty financujú taktiež EMBO inštalačné granty.

Európska organizácia pre molekulárnu biológiu - European Molecular Biology Organization (EMBO) je mimovládna organizácia združujúca popredných európskych vedcov z molekulárnych biologických odborov. Práve EMBO na základe hodnotenia a výberu zaisťuje implementáciu Všeobecného programu EMBC, z toho dôvodu nesú jednotlivé aktivity značku EMBO.

Aktivity EMBC i EMBO sú charakterizované výberom na základe kvality v spolupráci s vedeckou komunitou. EMBC rozhoduje o rozpočte a schvaľuje Všeobecný program, EMBO má plnú zodpovednosť za kvalitu jeho prevedenia.

Členmi EMBO sú v súčasnej dobe poprední európski vedci z rôznych odborov vied o živej prírode. EMBO podporuje medzinárodnú spoluprácu v Európe i mimo nej.
  • EMBO študijné programy
Krátkodobé štipendiá
Krátkodobé štipendijné pobyty umožňujú návštevu laboratória v Európe a kdekoľvek na svete po dobu maximálne 3 mesiacov za účelom použitia nedostupných techník v laboratóriu žiadateľa.
Žiadosti by sa preto mali zameriavať na výhody pre domáce laboratórium a využiť nimi tak pohyb medzi oboma krajinami, z ktorých aspoň jedna musí byť členským štátom EMBC.
Získané štipendium pokrýva náklady na cestovné výdavky a výdavky na finančné zabezpečenie štipendistu, pričom nie je podmienené získaným titulom PhD., ani vekom. Žiadateľovi, ktorému už bol titul PhD. udelený, ho však nesmel získať pred viac ako 10 rokmi.
Po jeho dokončení sa musí žiadateľ vrátiť do svojej domovskej krajiny na dobu minimálne 6 mesiacov.
Žiadosti o krátkodobé štipendiá môžu byť podávané počas celého roka, nakoľko pre ich podanie nie je vypísaná žiadna uzávierka. Odporúča sa však podať si žiadosť minimálne 3 mesiace pred navrhovaným termínom začiatku pobytu.
Proces podávania žiadostí je riešený prostredníctvom on-line systému.
Aktuálne informácie sú dostupné na:
http://www.embo.org/programmes/fellowships/short-term.html

Dlhodobé štipendiá
Dlhodobé štipendiá sú udeľované na dobu až do 2 rokov a sú predovšetkým určené pre post doktorandský výskumný pobyt v európskom alebo inom laboratóriu kdekoľvek na svete, pričom prijímajúca organizácia alebo štátna príslušnosť žiadateľa musí byť z jedného z členských štátov EMBC.
Medzinárodná výmena je teda kľúčovým prvkom v procese podávania žiadosti.
Získané štipendium pokrýva náklady na cestovné výdavky a výdavky na finančné zabezpečenie štipendistu i jeho najbližších rodinných príslušníkov.
Podmienkami pre získanie tohto štipendia je najmä vedecká hodnosť PhD. a publikovanie v medzinárodne uznávanom odbornom časopise, kde je uchádzač uvádzaný ako prvý autor.
Záujemcovia môžu v každom výberovom kole podať jednu žiadosť na jeden projekt.
Opätovné podanie žiadosti je možné iba raz.
Uzávierka podávania žiadostí je dvakrát ročne, vždy 15. februára a 15. augusta.
Proces podávania žiadostí je riešený prostredníctvom on-line systému.
Aktuálne informácie sú dostupné na:
http://www.embo.org/programmes/fellowships/long-term.html
  • EMBO programy kurzov a workshopov
Z rozpočtu EMBC sú hradené prestížne európske stretnutia za účelom podpory spolupráce a výmeny skúseností z najnovších pokrokov molekulárnej biológie. Praktické kurzy slúžia na získanie nových vedomostí v najnovších výskumných technikách, workshopy slúžia ako diskusné fórum pre vedcov z rôznych odborov.
Kurzy, workshopy alebo série konferencií môžu byť organizované vedcami pracujúcimi v molekulárnej biológii a príbuzných vedných odboroch. Účastníkom sa môže stať každý kvalifikovaný vedecký pracovník z odboru molekulárnej biológie a príbuzných vedných odborov.
Organizátor môže získať grant až do výšky 30 000 € a organizačnú pomoc EMBO.
Účastník môže získať cestovný grant.
Uzávierka podávania žiadostí je dvakrát ročne, vždy 1. marca a 1. augusta.
Proces podávania žiadostí je riešený prostredníctvom on-line systému.
Aktuálne informácie sú dostupné na:
http://www.embo.org/programmes/courses-workshops.html
  • EMBO program mladých vedcov
EMBO program mladých vedcov je zameraný na mladých vedcov z členských štátov EMBC v rannej fáze ich vedeckej kariéry. Mladí vedci vybraní do tohto programu nesú vplyvnú známku kvality ich vedeckej práce.
Pre mladých vedcov je poskytované školenie riadenia laboratória, pre ich PhD. študentov je organizované školenie v laboratórnych technikách.
Do programu sa môžu prihlásiť iba tí vedúci skupín, ktorí pred dobou kratšou ako štyri roky založili vlastné laboratórium.
Uzávierka podávania žiadostí je vždy 1. apríla.
Proces podávania žiadostí je riešený prostredníctvom on-line systému.
Aktuálne informácie sú dostupné na:
http://www.embo.org/programmes/yip.html
  • EMBO program vedných politík
Cieľom EMBO programu vedných politík je podporiť dialóg medzi vedcami, zákonodarcami a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom uľahčiť diskusiu, poskytovanie poradenstva o možnostiach politiky a tiež monitorovať kľúčové otázky.
Aktuálne informácie sú dostupné na:
http://www.embo.org/science-policy.html
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku