Dunajský regionálny výskumný a inovačný fond

19.08.2015
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR) ako jeden z koordinátorov Prioritnej oblasti 07 (Vedomostná spoločnosť) Stratégie EÚ pre dunajskú oblasť (EUSDR) bolo poverené  Európskou komisiou organizáciou tendra na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Dunajského regionálneho výskumného a inovačného fondu (Danube Region Research and Innovation Fund - DRRIF).    
     Hlavným cieľom štúdie je analyzovať možnosti podpory výskumných a inovačných aktivít v dunajskej oblasti. Štúdia taktiež obsahuje informácie o absorpčnej kapacite výskumu a vývoja, možnostiach spolupráce podunajských krajín s existujúcimi grantovými schémami ako aj analýzu možných výskumných priorít v regióne.
     Výsledky by mali slúžiť ako základ ďalšieho zintenzívnenia spolupráce krajín dunajskej oblasti vo výskume a inováciách.
     Štúdiu vypracovala spoločnosť EY Slovensko za podpory MŠVVŠ SR a Pracovnej skupiny pre DRRIF, ktorá bola vytvorená v rámci Riadiacej skupiny Prioritnej oblasti 7 EUSDR.
     Štúdiu v slovenskom  a anglickom jazyku nájdete na internetovej stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/data/att/8689.pdf.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku