Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017 (1. júna 2018)

(1. júna 2018)
 
V súlade s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. mája 2018 pod číslom 2018/2322:5-10E0 Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017 (ďalej len „dodatok“).

Dodatok  obsahuje aktualizované znenie Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2018/2019 a Zoznamu študijných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku