Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (14. septembra 2017)

(14. septembra 2017)

V súlade s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 12. septembra 2017 pod číslom 2017-1416/41956:11-10E0 Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2015/2016 (ďalej len „dodatok“).
Dodatok  obsahuje aktualizované znenie Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2017/2018 a Zoznamu študijných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2017.

formát pdf Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2015/2016
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku