Do projektu hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania AHELO sa prihlásilo 19 slovenských vysokých škôl

17.02.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca informoval na dnešnej tlačovej konferencii o vysokom záujme slovenských vysokých škôl zúčastniť sa na medzinárodnom projekte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pod názvom AHELO.
     Do projektu sa prihlásilo celkovo 19 slovenských vysokých škôl, pričom o testovanie v oblasti všeobecných schopností prejavilo záujem 17 škôl (z toho 12 verejných, 4 súkromné a 1 štátna). Na hodnotenie v oblasti ekonómie sa prihlásilo 9 vysokých škôl (z toho 8 verejných a 1 súkromná). V oblasti stavebníctva chcú byť otestované všetky tri verejné vysoké školy, na ktorých sa táto oblasť vyučuje.
     „Doteraz neexistoval systém priameho hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách, ktorý by bol medzinárodne aplikovaný. Preto sa Slovensko ako jedna z prvých krajín zapojilo do tohto projektu, ktorý má ambíciu porovnať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na piatich kontinentoch," povedal Eugen Jurzyca.
    
Keďže projekt štandardne predpokladá účasť iba 10 vysokých škôl z jednej krajiny v príslušnej oblasti, ministerstvo v súčasnosti rokuje s OECD o umožnení účasti všetkých 17 slovenských vysokých škôl, ktoré prejavili záujem o hodnotenie v oblasti všeobecných schopností.
     Ako uviedol štátny tajomník rezortu školstva Jaroslav Ivančo, projekt AHELO sa týka aj vysokých škôl s pedagogickými fakultami, ktoré pripravujú svojich absolventov na učiteľské povolanie. „Po prvýkrát v histórii ideme merať aj kvalitu vzdelávacích procesov na učiteľských fakultách," zdôraznil v tejto súvislosti.
     Účasť vysokých škôl aj študentov na testovaní je dobrovoľná. Keď sa však vysoká škola prihlási do projektu, výber jej študentov sa musí uskutočniť náhodným spôsobom zo všetkých denných študentov končiacich príslušné bakalárske štúdium. Z každej vysokej školy to bude 200 študentov. Podrobné informácie o projekte sú zverejnené na internetovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk.
     Ďalšou témou tlačovej konferencie bolo zverejnenie výziev na podporu športovania detí. Nakoľko zo štatistík je zrejmé, že naše deti majú málo pohybu, ministerstvo pristúpilo k zverejneniu 2 výziev. Ide o dva pilotné projekty zavádzania športových poukazov - jednak pre školy, ako aj pre športové zväzy. Celkový objem vyčlenených finančných prostriedkov na každú z týchto výziev predstavuje 400 tis. eur. Termín ukončenia predkladania žiadostí je v oboch prípadoch 8. marec 2012.
     Do celkového rámca tohto zámeru zapadá aj národný projekt, ktorý má byť financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a mal by byť spustený v najbližších týždňoch. Jeho cieľom je vzdelávanie okolo 5 000 učiteľov telesnej výchovy v zážitkovom vyučovaní svojho predmetu a zabezpečiť pre výučbu potrebné športové vybavenie. Ide vôbec o prvý podobný projekt určený osobitne pre učiteľov telesnej výchovy.
Fotogaléria
Videozáznam 1. časť, Videozáznam 2. časť

Bratislava 17. február 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku