Do konca týždňa treba podať prihlášky na stredné školy

07.04.2009

     Už len do piatku 10. apríla 2009 majú čas na podanie prihlášok uchádzači o štúdium na strednej škole. Do tohto termínu musia prihlášky (najviac dve) odovzdať riaditeľovi svojej základnej školy. Ten ich následne do 20. apríla 2009 rozpošle na jednotlivé školy, kam sa žiaci hlásili.
     Ak ide o uchádzačov, ktorí už nie sú žiakmi základnej školy, prihlášky musia poslať priamo na vybrané stredné školy do 20. apríla 2009.
    Samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia v dvoch termínoch -  11. mája 2009 (pondelok) a  14. mája 2009 (štvrtok). Výsledky prijímacieho konania musia stredné školy zverejniť do 3 pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky.
     Najväčší záujem prejavili žiaci v prieskume o obchodné akadémie, kde na približne 6600 ponúkaných miest pripadalo až takmer 11 000 prihlášok. Nasledovali gymnáziá, kde si na približne 16 000 voľných miest chceli podať žiaci viac ako 25 200 prihlášok.
     Každý žiak si však môže podať dve prihlášky, takže počet prihlášok nezodpovedá skutočnému počtu žiakov, keďže jeden uchádzač si napríklad mohol podať prihlášky aj na dve gymnáziá. Celkovo plánujú stredné školy pre budúci školský rok prijať 90 175 žiakov, na Testovaní 9 sa pritom zúčastnilo len približne 58-tisíc deviatakov.
     Z hľadiska jednotlivých odborov je najväčšia konkurencia pri odbore farmaceutický laborant, kde v prieskume bol o jedno voľné miesto záujem na úrovni 4,23 žiaka. Nasledujú odbory ekonomické a obchodné služby (pomer 3,1), veterinárstvo (2,3) a elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách (2,17). Najmenší záujem žiaci deklarovali o odbory gymnázium  - cudzie jazyky (0,36 žiaka na jedno voľné miesto), predavač (0,38) a obrábač kovov (0,48).
     V prípade, že sa nepodarí naplniť plánované počty prijatých uchádzačov, môže riaditeľ strednej školy do 6. júna 2009 rozhodnúť o uskutočnení 2. kola prijímacích skúšok.
     Podrobné informácie o kritériách stredných škôl nájdete na stránke Školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši. Aktuálne informácie o možnostiach štúdia a počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy nájdete na stránke Školského výpočtového strediska v Michalovciach.

Bratislava 7. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku