CERN

CERN – Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire  - Európska organizácia pre jadrový výskum so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko).
CERN je najvýznamnejšia medzinárodná vládna organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty a predstavuje svetovú špičku v tejto oblasti. Bola založená v roku 1954, v súčasnosti združuje 21 členských krajín, pričom SR pristúpila k dohode 1. júla 1993. Členstvo v CERN-e sa odzrkadľuje v zdokonaľovaní odborníkov pre prácu s jadrovými zariadeniami, akými Slovensko nedisponuje, výučbe mladých výskumníkov získavajúcich kvalifikáciu s umožnením vstupu do najvýznamnejších fyzikálnych laboratórií sveta a špičkových firiem. SR ako členská krajina CERN-u je spoluvlastníkom nových technológií vyvinutých v CERN-e (ide najmä o počítačové kódy, programy, knižnice, IT, elektroniku, kryogeniku, CERN je lídrom v oblasti vývoja detektorov pre oblasť medicíny, supravodivých magnetov, počítačových sietí, v CERN-e sa zrodil Web atď.). SR sa vďaka členstvu v tejto organizácii zúčastňuje prostredníctvom svojich expertov na základnom a aplikovanom výskume svetového významu. Do budovania zariadení CERN-u sa zapájajú aj slovenské podniky (VVÚ ZŤS Košice a SES Tlmače), čo pomáha vychovávať odborníkov pre prácu s jadrovými zariadeniami. Infraštruktúru centra v roku 2013 aktívne využívalo 60 našich výskumných pracovníkov. V CERN-e pôsobia v rámci štipendií a výskumných pobytov slovenskí študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci.
 
Link: http://home.web.cern.ch/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku