Centrum vedecko-technických informácií má nové sídlo

  • Dátum: 19.12.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v stredu 19. decembra 2007 slávnostne otvoril novú budovu Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI).
    
Nové podmienky vytvárajú predpoklady na úspešné plnenie úloh súvisiacich s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti a budovaním Centrálneho informačného portálu pre výskum a vývoj. Predpokladá sa aj zlepšenie zabezpečovania akreditácie výskumno-vývojových inštitúcií a poskytovanie profesionálnych knižnično-informačných služieb na podporu vedy a techniky.
     Rozvoj CVTI SR tvorí historickú paralelu s rozvojom vedy a techniky na Slovensku - v jej študovniach vyrástli celé generácie úspešných slovenských vedcov. Jeho vznik ako samostatnej verejnej vedeckej knižnice v roku 1938 a historické formovanie vždy priamo súviselo s vysokým technickým školstvom na Slovensku a tvorilo informačnú základňu pre mladých adeptov vedy a techniky, ale aj pre existujúce vedecké pracoviská. Počas jeho existencie došlo viackrát k  premenovaniu inštitúcie: Ústredná knižnica VŠT - 1938, Slovenská technická knižnica - 1948, Ústredná knižnica - 1951, od roku 1960 znova Slovenská technická knižnica, od 1. 11. 1996 bola premenovaná na Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré od roku 1999 patrí do pôsobnosti Ministerstva školstva SR.
     V súčasnosti CVTI SR získava, spracováva, uchováva a sprístupňuje všetky typy domácich a zahraničných dokumentov z oblasti vedy a techniky vrátane normalizačnej, firemnej a patentovej literatúry. Na základe osobitných poverení plní funkciu depozitnej knižnice OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), EBOR (Európska banka pre obnovu a rozvoj) a Európskeho dokumentačného centra. Zabezpečuje na území SR predaj a distribúciu dokumentov Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, je koordinačným pracoviskom pre technickú normalizáciu v oblasti terminológie, informácií a dokumentácie v SR, plní funkciu vzdelávacieho strediska a strediska patentových informácií.
     CVTI SR má v rámci knižnično-informačných služieb k dispozícii štyri špecializované študovne - všeobecná študovňa, študovňa periodickej literatúry, študovňa špeciálnej literatúry a multimediálna študovňa s celkovým počtom vyše100 študijných miest.

Adresa nového sídla: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.

Bratislava 19. decembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku