Návrh na zmenu v sústave študijných odborov

10.03.2011

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh na zmenu sústavy študijných odborov, konkrétne opisu študijného odboru röntgenológia a rádiológia. V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje informácia o jeho podaní. Pripomienky k návrhu je možné zaslať do 31. marca 2011 na e-mailovú adresu: zuzana.brcakova@minedu.sk. Po tomto termíne bude návrh zaslaný Akreditačnej komisii na vyjadrenie a následne bude o návrhu rozhodnuté.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku