Výzva na rozvojové projekty - všeobecná


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvojové projekty vysokých škôl.

Celková alokovaná suma 4 537 629 eur
Oprávnení žiadatelia verejné vysoké školy
Časové obmedzenie Rozvojové projekty je možné realizovať do 31. decembra 2019.
Spôsob predkladania žiadosti Žiadosť je generovaná prostredníctvom Portálu vysokých škôl (http://projekty.portalvs.sk). Žiadosť podpísanú štatutárom vysokej školy vysoká škola doručí na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – sekcia vysokých škôl, Stromová 1, 813 30 Bratislava v listinnej podobe alebo formou elektronického podania. Príloha k žiadosti (samotný projekt) sa zostavuje v určenom online formulári a podáva sa výhradne online prostredníctvom Portálu vysokých škôl. Formulár projektu bude sprístupnený najneskôr od 10. júla 2018.
 
Termín na predkladanie žiadostí Žiadosť a projekt je potrebné podať do 31. júla 2018 (rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu, inak dátum na prezenčnej pečiatke ministerstva).
 
Obmedzenie na podávanie projektov Podmienky podania viacerých žiadostí v rámci tejto výzvy sú upravené vo všeobecných podmienkach výzvy. Vysoká škola s viacerými fakultami môže podať žiadosť, ktorá môže zahŕňať aktivity jednej alebo aj viacerých fakúlt.
 
Možnosť podávania spoločných projektov Podávanie spoločných projektov viacerých vysokých škôl sa nepodporuje.
Spôsob hodnotenia a výberu projektov Pre jednotlivé tematické oblasti bude zostavené samostatné poradie projektov podľa priemerného počtu získaných bodov od najmenej dvoch hodnotiteľov. V prípade, že rozdiel bodov v hodnotení bude vysoký, bude vykonané ďalšie hodnotenie a priemer sa určí z dvoch hodnotení medzi ktorými je menší rozdiel. Podporené v rámci jednej tematickej oblasti budú projekty s najvyšším počtom bodov, ak splnia všetky podmienky uvedené vo výzve, a to do vyčerpania alokácie na danú tematickú oblasť. V prípade tematickej oblasti so zjednodušeným výberom projektov sa projekty podporia, ak sú splnené všetky podmienky pre danú tematickú oblasť.
V prípade, že z dôvodu zostatkovej alokácie alebo na základe odporúčaní z hodnotenia bude znížená výška dotácie, žiadateľ bude kontaktovaný za účelom vyjadrenia súhlasu so znížením poskytnutej dotácie, prípadnej úpravy podmienok (napr. v cieľoch predloženého projektu) ako podmienky na poskytnutie dotácie na rozvoj; nesúhlas s takýmto postupom môže byť dôvodom na zamietnutie žiadosti.
Konečná alokácia zdrojov na jednotlivé tematické oblasti bude závisieť najmä od počtu podaných žiadostí pre jednotlivé tematické oblasti, požadovanej celkovej dotácie v danej tematickej oblasti a kvality podaných projektov.
 
Zmeny v podanom projekte Ministerstvo si vyhradzuje právo obmedziť financovanie projektu len na vybrané aktivity, či poskytnúť nižšiu ako požadovanú výšku dotácie.
 
Záväznosť projektu Za účelom financovania projektu ministerstvo uzatvorí s vysokými školami zmluvu o poskytnutí dotácie alebo dodatok k existujúcej zmluve. Ministerstvo bude oprávnené vyžadovať vrátenie dotácie alebo jej časti v prípade, že uskutočnením projektu nebudú naplnené jeho ciele alebo nebudú realizované aktivity projektu.
 
Obmedzenie na financovanie Ak sa nedohodne v zmluve o dotácií inak, je možné financovať len náklady žiadateľa, ktoré vznikli najskôr 01. 07. 2018.
Ak si to vyžaduje realizácia projektu, vysoká škola  môže v štádiu implementácie navýšiť jednotlivé podpoložky rozpočtu financované z dotácie tak, aby súčet týchto navýšení neprekročil 10 % z celkovej výšky poskytnutej dotácie, a to znížením výdavkov na ostatné podpoložky. Prípadné vyššie navýšenie niektorej podpoložky je možné vykonať len so súhlasom sekcie vysokých škôl a na základe preukázania, že požadovaná zmena je opodstatnená a vedie k efektívnejšiemu a hospodárnejšiemu použitiu finančných prostriedkov, prípadne použitie vzniknutej úspory podporuje naplnenie cieľov projektu.
 
Správa o projekte a ukončenie projektu V každom podporenom projekte bude potrebné predložiť záverečnú správu vrátane vyúčtovania finančných prostriedkov s preukázaním dosiahnutých cieľov. Vyúčtovanie projektu a doručenie záverečnej správy je potrebné zabezpečiť do troch mesiacov od skončenia projektu.
 
Iné predkladané doklady V rámci formuláru bude predložený životopis zodpovedného riešiteľa.


Tematické oblasti

Vysoká škola má možnosť podať žiadosť o dotáciu na rozvojový projekt v týchto tematických oblastiach:
 1. Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov
 2. Podpora vysokých škôl pri plnení záväzkov prijatých v rámci Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR (ďalej len „digitálna koalícia“)
 3. Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami
 4. Podpora obnovy hudobných nástrojov v umeleckých študijných programoch
Tematickú oblasť uvedie vysoká škola vo formulári žiadosti.

Všeobecné podmienky

V rámci tematických oblastí 1), 2) a 4) je možné vysokou školou podať celkovo najviac jednu žiadosť. V rámci tematickej oblasti 3) môže vysoká škola podať najviac jednu žiadosť.
 
Dotáciu nemožno poskytnúť a použiť na
 • výdavky v kategórii 620 - poistné a príspevky do poisťovní,
 • splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 • úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 • dary,
 • položky 632 (energie, voda, a komunikácie), 636 (nájomné za nájom)
podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.

Pri zostavovaní rozpočtu, použití dotácie a vyúčtovaní bude prijímateľ dotácie oprávnený uplatniť 10 % z bežnej dotácie na pokrytie nepriamych nákladov projektu, ktoré nepodliehajú zúčtovaniu (paušálne výdavky). V rozpočte projektu sa tak nerozpočtujú napr. náklady súvisiace s prevádzkou priestorov vysokej školy, náklady súvisiace s vedením účtovníctva a pod.
 
Žiadateľ sa na spolufinancovaní projektu podieľa tým, že poistné a príspevky do poisťovní (kategória 620) uhrádza z iných zdrojov ako je dotácia na rozvoj. Súčasne v rámci kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie  - 630 Tovary a služby je dotáciu na rozvoj možné použiť len do výšky 90 % výdavkov v rámci projektu.
 
Žiadosti, ktoré nesplnia základné podmienky, najmä nepodanie žiadosti v určenej lehote a určeným spôsobom, nedodržanie limitov pre rozpočet projektu, budú zamietnuté bez hodnotenia.
 
Ministerstvo si vyhradzuje právo upraviť finančnú alokáciu na jednotlivé tematické oblasti s ohľadom na počet podaných projektov v rámci jednotlivých oblastí a vyhodnotenie podaných projektov.

Osobitné podmienky k jednotlivým tematickým oblastiam

Oblasť: Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov
 • Dotácia sa poskytne len vo forme bežných transferov; na úhradu prípadných kapitálových výdavkov v rámci projektu môže vysoká škola použiť fond reprodukcie.
 • Maximálna výška dotácie pre žiadateľa je obmedzená v nadväznosti na výšku poskytnutej dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a je uvedená vo výzve.
 • Predbežná finančná alokácia na projekty v tejto tematickej oblasti je 668 815 eur.
 • Podané projekty budú posúdené najmenej dvomi hodnotiteľmi podľa nasledujúcich kritérií:
  • Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy (0 – 20 bodov) - hodnotí sa ako aktivity projektu prispievajú k napĺňaniu dlhodobého zámeru vysokej školy a nadväznosť alebo prispenie projektu k napĺňaniu dlhodobého zámeru ministerstva; projekt nebude podporený, ak v tomto kritériu nezíska aspoň 12 bodov od niektorého z hodnotiteľov.
  • Kvalita projektu (0 – 25 bodov) - hodnotí sa previazanosť navrhovaných aktivít a činností so stanovenými cieľmi a očakávanými výsledkami projektu a vecná nadväznosť aktivít a vzájomná súvislosť. Zohľadňuje sa aj uskutočniteľnosť projektu v plánovanom čase. Posudzuje sa aj reálnosť dosiahnutia cieľov vyjadrených merateľnými ukazovateľmi, konkrétnosť merateľných ukazovateľov a ich jasné vymedzenie a overiteľnosť.
  • Rozpočet projektu (0 – 15 bodov) - hodnotí sa primeranosť rozpočtu, výška a opodstatnenosť výdavkov s ohľadom na jednotlivé aktivity projektu, resp. merateľné ukazovatele, dodržanie limitov rozpočtu (oprávnené výdavky) a efektívnosť rozpočtu.
  • Riadenie projektu (0 – 10 bodov) - hodnotí sa zapojenie kľúčových aktérov v rámci vysokej školy, prípadne aj externých partnerov, pozícia zodpovedného riešiteľa, pripravenosť vysokej školy na realizáciu projektu (existencia projektovej dokumentácie, ak je potrebná, akčných plánov alebo iných strategických dokumentov nadväzujúcich na dlhodobý zámer vysokej školy a podobne).
  • Hodnota projektu (0 – 30 bodov)- hodnotí sa pridaná hodnota projektu, teda, či zmena, ktorá je cieľom projektu s ohľadom na požadovanú výšku dotácie je relevantná. Posudzuje sa potenciál projektu prispieť k systémovej zmene vo vybranej oblasti.
Oblasť: Podpora vysokých škôl pri plnení záväzkov prijatých v rámci digitálnej koalície
 • Žiadosť o dotáciu v rámci tejto témy môžu podať len verejné vysoké školy, ktoré sú súčasťou digitálnej koalície (www.digitalnakoalicia.sk) a v rámci nej predstavili svoje záväzky.
 • Dotácia sa poskytne len vo forme bežných transferov; na úhradu prípadných kapitálových výdavkov v rámci projektu môže vysoká škola použiť fond reprodukcie.
 • Maximálna výška dotácie pre žiadateľa je obmedzená v nadväznosti na výšku poskytnutej dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a je uvedená vo výzve.
 • Predbežná finančná alokácia na projekty v tejto tematickej oblasti je 1 468 814 eur.
 • Podané projekty budú posúdené najmenej dvomi hodnotiteľmi podľa nasledujúcich kritérií:
  • Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy a záväzkami vysokej školy v rámci digitálnej koalície (0 – 20 bodov) - hodnotí sa ako aktivity projektu prispievajú k napĺňaniu dlhodobého zámeru vysokej školy a k jej záväzkom v rámci digitálnej koalície; projekt nebude podporený, ak v tomto kritériu nezíska aspoň 12 bodov od niektorého z hodnotiteľov.
  • Kvalita projektu (0 – 25 bodov) - hodnotí sa previazanosť navrhovaných aktivít a činností so stanovenými cieľmi a očakávanými výsledkami projektu a vecná nadväznosť aktivít a vzájomná súvislosť. Zohľadňuje sa aj uskutočniteľnosť projektu v plánovanom čase. Posudzuje sa aj reálnosť dosiahnutia cieľov vyjadrených merateľnými ukazovateľmi, konkrétnosť merateľných ukazovateľov a ich jasné vymedzenie a overiteľnosť.
  • Rozpočet projektu (0 – 15 bodov) - hodnotí sa primeranosť rozpočtu, výška a opodstatnenosť výdavkov s ohľadom na jednotlivé aktivity projektu, resp. merateľné ukazovatele, dodržanie limitov rozpočtu (oprávnené výdavky) a efektívnosť rozpočtu.
  • Riadenie projektu (0 – 10 bodov) - hodnotí sa zapojenie kľúčových aktérov v rámci vysokej školy, prípadne aj externých partnerov, pozícia zodpovedného riešiteľa, pripravenosť vysokej školy na realizáciu projektu (existencia projektovej dokumentácie, ak je potrebná, akčných plánov alebo iných strategických dokumentov nadväzujúcich na dlhodobý zámer vysokej školy a podobne).
  • Hodnota projektu (0 – 30 bodov)- hodnotí sa pridaná hodnota projektu, teda, či zmena, ktorá je cieľom projektu s ohľadom na požadovanú výšku dotácie je relevantná. Posudzuje sa aj potenciál záväzkov, na ktoré sa viaže projekt, z pohľadu širších ako inštitucionálnych potrieb.
Oblasť: Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami
 • Dotácia sa poskytne len vo forme kapitálových transferov.
 • Predbežná finančná alokácia na projekty v tejto tematickej oblasti je 900 000 eur.
 • Maximálna výška dotácie pre žiadateľa v rámci tejto tematickej oblasti je 300 000 eur.
 • V rámci tematickej oblasti je možné z dotácie plánovať len kapitálové výdavky. Nepriame náklady spojené s realizáciou aktivít (napr. zabezpečenie administrácie projektu, procesov verejného obstarávania a pod.) žiadateľ uhrádza z iných zdrojov a nie je potrebné ich uvádzať v rozpočte projektu.
 • Aktivity projektu sú viazané na znižovanie alebo odstraňovanie bariér pre študentov so špecifickými potrebami.
 • Podané projekty budú posúdené najmenej dvomi hodnotiteľmi podľa nasledujúcich kritérií:
  • Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy (áno/nie) - hodnotí sa, či vysoká škola vo svojom dlhodobom zámere uvádza ciele spojené s vytváraním univerzálne prístupného prostredia / odstraňovanie bariér pre študentov so špecifickými potrebami; projekt nebude podporený, ak v tomto kritériu nezíska kladné hodnotenie od niektorého z hodnotiteľov.
  • Kvalita projektu (0 – 20 bodov) - hodnotí sa previazanosť navrhovaných aktivít a činností so stanovenými cieľmi a očakávanými výsledkami projektu a vecná nadväznosť aktivít a vzájomná súvislosť. Zohľadňuje sa aj uskutočniteľnosť projektu v plánovanom čase. Posudzuje sa aj reálnosť dosiahnutia cieľov vyjadrených merateľnými ukazovateľmi, konkrétnosť merateľných ukazovateľov a ich jasné vymedzenie a overiteľnosť a previazanosť projektu na vytváranie univerzálne prístupného akademického prostredia. Zohľadňuje sa aj, či má vysoká škola zmapované existujúce bariéry, a či predložená žiadosť zohľadňuje priority ich odstraňovania, ale aj spôsob určenia priorít vysokou školou.
  • Rozpočet projektu (0 – 10 bodov) - hodnotí sa primeranosť rozpočtu, výška a opodstatnenosť výdavkov s ohľadom na jednotlivé aktivity projektu, resp. merateľné ukazovatele, dodržanie limitov rozpočtu (oprávnené výdavky) a efektívnosť rozpočtu.
  • Hodnota projektu (0 – 20 bodov)- hodnotí sa príspevok projektu k vytváraniu univerzálne prístupného akademického prostredia, teda, či zmena, ktorá je cieľom projektu s ohľadom na požadovanú výšku dotácie je relevantná. Posudzuje sa potenciál projektu prispieť k systémovej zmene vo vybranej oblasti.
Oblasť: Podpora obnovy hudobných nástrojov v umeleckých študijných programoch
 
 • O dotáciu v rámci tejto oblasti môžu žiadať len verejné vysoké školy, ktoré  v akademickom roku 2017/2018 uskutočňujú akreditovaný študijný program v študijnom odbore hudobné umenie.
 • V rámci tejto tematickej oblasti sa aplikuje zjednodušený výber projektov; žiadosti tak nemusia byť predmetom  osobitného hodnotenia, ak na základe dostupných informácií je možné posúdiť splnenie jednotlivých kritérií.
 • Vo formulári k žiadosti uveďte v rámci tejto témy nasledujúce skutočnosti:
  • v rámci vymedzenia súčasného stavu opíšte súčasnú situáciu v oblasti hudobných nástrojov, ktoré používate pri zabezpečení študijných programov  v študijnom odbore hudobné umenie (počty, vek a predpokladaná životnosť), existujúce potreby s ohľadom na aktivity vysokej školy a pod.,
  • v rámci cieľového stavu opíšte stav, ktorý dosiahnete na konci projektu,
  • aktivity v rámci témy sú obmedzené na nákup hudobných nástrojov a obnovu hudobných nástrojov nutných  na zabezpečenie uskutočňovania študijného programu, prostredníctvom merateľných ukazovateľov špecifikujte akého počtu a akých nástrojov sa aktivita týka.
 • Predbežná finančná alokácia na projekty v tejto tematickej oblasti je 1 500 000 eur, z toho 1 200 000 eur vo forme kapitálových transferov a 300 000 eur vo forme bežných transferov. V rámci podanej žiadosti je možné žiadať výhradne len o jeden typ transferu, pričom v prípade dotácie vo forme bežného transferu je možné použiť fond reprodukcie aj na kapitálové výdavky.
 • Žiadosti podané v rámci tejto témy sa posudzujú podľa nasledujúcich kritérií (na získanie dotácie je nutné splniť všetky kritériá):
  • žiadateľ je verejnou vysokou školou, ktorá v akademickom roku 2017/2018 uskutočňuje akreditovaný študijný program v študijnom odbore hudobné umenie,
  • žiadosť bola doručená v súlade s výzvou,
  • zámer projektu je v súlade s dlhodobým zámerom žiadateľa,
  • žiadateľ vymedzil účel použitia v súlade s výzvou v tejto téme a uviedol údaje požadované vo výzve,
  • výdavky v rámci projektu sú určené výhradne na nákup alebo renováciu/opravu  hudobných nástrojov,
  • prednosť pri poskytnutí dotácie má vysoká škola, ktorej projekt sa týka väčšieho počtu študentov.

Obmedzenia výšky dotácie, o ktorú je možné žiadať v prípade výberu tematickej oblasti 1. Podpora vysokých škôl pri napĺňaní dlhodobých zámerov alebo 2. Podpora vysokých škôl pri plnení záväzkov prijatých v rámci digitálnej koalície:

Univerzita Komenského v Bratislave               740 000   €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach               240 000   €
Prešovská univerzita v Prešove               200 000   €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave               110 000   €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach               140 000   €
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre               180 000   €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici               170 000   €
Trnavská univerzita v Trnave               100 000   €
Slovenská technická univerzita v Bratislave               410 000   €
Technická univerzita v Košiciach               290 000   €
Žilinská univerzita v Žiline               250 000   €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne                 60 000   €
Ekonomická univerzita v Bratislave               170 000   €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre               200 000   €
Technická univerzita vo Zvolene                 90 000   €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave                 70 000   €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave                 50 000   €
Akadémia umení v Banskej Bystrici                 40 000   €
Katolícka univerzita v Ružomberku               100 000   €
Univerzita J. Selyeho                 40 000   €

Výška limitov je odvodená od schváleného rozpisu dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, zaokrúhlená na celé desaťtisíce nahor.

Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti

Ak žiadateľ splní základné podmienky, ale neuvedie vo svojej žiadosti všetky požadované údaje v príslušnej forme, ministerstvo ho vyzve na ich doplnenie a určí mu na to primeranú lehotu; na dodržanie lehoty je rozhodujúci dátum podania, inak dátum na prezenčnej pečiatke ministerstva.
Za formálne nedostatky sa považujú chýbajúce údaje v žiadosti, prílohy žiadosti uvedené v tejto výzve a vo formulári, podpis štatutára.
Žiadateľa, ktorý v stanovenej lehote neodstráni formálne nedostatky, vyradí komisia zo zoznamu žiadateľov a jeho žiadosť sa nebude posudzovať.
V prípade otázok k výzve kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania: odbor.vsv@minedu.sk.
 
 • Vyhodnotenie výzvy
 • Otázky doručené k výzve
 • Súbory na stiahnutie

  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku