Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2018 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2017.

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie na vyjadrenie do 15.12.2017. Následne vypracovalo konečné znenie metodiky a rozpisu na rok 2018.
  • Návrh predložený na vyjadrenie reprezentáciám
  • Výzva na rozvojové projekty - všeobecná
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku