Oznámenie o vykonaných zmenách v sústave študijných odborov SR

11.04.2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že v marci 2017 boli vykonané nasledujúce zmeny v sústave študijných odborov SR (ďalej len "sústava"):
  • boli schválené zmeny opisu študijného odboru dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, ktorých súčasťou bolo aj pridanie 1. a 2. stupňa štúdia do časti opisu „Stupne vysokoškolského štúdia v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia“;
  • bolo schválené premenovanie študijného odboru dejiny a teória umenia na dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, čoho súčasťou bola aj zmena dovtedajšieho opisu študijného odboru dejiny a teória umenia, ktorý má po vykonanej zmene opis študijného odboru dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (viď bod vyššie).
Platnosť a účinnosť vyššie uvedených zmien je od 21. 3. 2017.

  • Ďalšou zmenou v sústave bola zmena opisu študijného odboru hutníctvo. Zmenou bola aktualizácia do vtedy platného opisu a jeho prispôsobenie súčasným trendom a požiadavkám, ako aj platným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Platnosť a účinnosť zmien a opisu študijného odboru hutníctvo je od 17. 3. 2017.


 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku