» Aktuality » Zahraničné mobility pre učiteľov zapojených SOŠ

Zahraničné mobility pre učiteľov zapojených SOŠ

12.05.2014
Zahraničné mobility pre učiteľov zapojených SOŠ
      Po úspešnom spustení národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania sa môžu pedagógovia zapojených stredných odborných škôl zúčastniť na zahraničných pracovných cestách, a tak získať vedomosti, skúsenosti a zručnosti napríklad o duálnom systéme vzdelávania, spolupráci škôl so zamestnávateľmi, o výkone odbornej praxe, prípadne o odbornom vzdelávaní a príprave.  
     Model vzdelávania predstavujúci kombináciu teórie s praxou je už dlhšie obdobie súčasťou vzdelávacieho systému vo viacerých štátoch. Napríklad v Rakúsku, Nemecku, Nórsku, Litve, Fínsku, Lotyšsku či štátoch Beneluxu. Cieľom jednej z čiastkových aktivít národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania s názvom „Mobility“ je maximálne využitie a výmena skúseností so zahraničnými partnerskými inštitúciami, ktoré sa venujú problematike odborného vzdelávania a prípravy v štátoch Európskej únie a členov Európskeho združenia voľného obchodu.  
      Odborní pedagógovia prostredníctvom mobilít navštívia krajiny s rozvinutým systémom duálneho vzdelávania, vďaka čomu získajú prístup k novým poznatkom, ktoré budú môcť aplikovať  vo vyučovacom procese na domácich stredných odborných školách.
     Hlavným ťažiskom tohto systému je prispôsobovanie vzdelávania požiadavkám a potrebám hospodárstva, čoho následkom je optimalizácia učebných osnov na stredných odborných školách a zároveň zníženie nezamestnanosti ich absolventov.
      Finančné prostriedky vyčlenené na zahraničné mobility z národného projektu tvoria sumu 145 000 eur.  Predpokladáme, že mobilít sa zúčastní 225 učiteľov odborných predmetov. Zapojiť sa môžu učitelia zo SOŠ, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Realizácia mobilít sa predpokladá od mesiaca september 2014 a pôjde o pobyty v rozmedzí 3 až 14 dní.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra